Фонологічні та морфологічні особливості говорів беашів Східної Словаччини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2022-2-41-70

Ключові слова:

беаші, румунська мова, діалектологія, етнічна приналежність, мовознавча польова робота

Анотація

Гетерогенні групи беашів – це невеликі групи, які розмовляють консервативними різновидами румунської мови, які перебувають під загрозою зникнення. Прожи­вають вони на окремих територіях Центральної та Південно-Східної Європи. У статті зроблено спробу узагальнити ті дослідження та напрацювання, які пов’язані з беашами Східної Словаччини. З’ясовано, що наявна на сьогодні інформація мі­зер­на і фрагментарна. Окрему увагу звернено на категоризацію беашів, що має базову важливість, однак з точки зору лінгвістики використовується мало. Крім цього, представлено інформацію про історію міграції словацьких беашів. У фокусі дослідження перебувають ті попередні мовні дані, які були отримані в ході нашої діалектологічної польової роботи протягом минулого десятиліття. Аудіоматеріали, записані у Словаччині, займають приблизно 20 годин часу, інтерв’ю записувалися у 2013-2018 роки, респондентами виступили 21 особа віком 52-77 років у 10 населених пунктах (Абара, Долні Леш, Тібоваролйо, Чічвоолйо, Чото, Кеменд, Кіштаркань, Тисачернєв, Паркань, Дуноідош). Представлено систему слов’янських і угорських запозичених лексем, детально проаналізовано фонетичні і морфологічні питання, проведено їх порівняння з іншими словацькими та угорськими діалектами. Виходя­чи з характеристик їх мовної системи, аналізований мовний варіант беашів од­нозначно можна трактувати як самостійний, у якому збереглися не тільки коливання, але й дуже багато старорумунських консервативних форм, завдяки тому, що в Словаччині мовні варіанти беашів можна засвоїти тільки в локальних населених пунктах, під час усної комунікації, інституційно вони не вивчаються і письмову форму не мають, тільки в останні кілька десятиліть почали писати цим варіантом за фонетичним принципом, користуючись словацькою абеткою. Вважаємо, що східнословацькі мовні варіанти беашів є спорідненими із закар­патськими, збагатившись численними слов’янськими (словацькі, русинські, укра­їнські) та угорськими елементами. Метою нашої публікації є коротко познайомити з мовною реальністю до сьогодні майже не відомої етнічної групи.

Біографія автора

Матяш РОЗЕНБЕРГ, Угорський науково-дослідний центр мовознавства

докторант PhD, молодий науковий співробітник, Угорський науково-дослідний центр мовознавства, Будапешт, Угорщина

Посилання

Agócs, Attila, 2003. Sociálna identifikácia Bajášov na Slovensku [The Social Identification of the Boyash in Slovakia]. Etnologické rozpravy [Ethnological debates], 2: pp. 41–53 (In Slovakian).

Arató, Mátyás, 2013. A beás nyelvjáráskutatás előzetes tapasztalatai [Preliminary Experiences of Boyash Dialect Research]. In: Arató, Mátyás – Cserti Csapó, Tibor (eds.). Romológia “akkor és most” - romológusok második szakmai konferenciája [Romani Studies "Then and Now" – The Second Professional Conference of Romologists] (Konferenciakötet) (Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 30.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Romológiai Kutatóközpont – Wlislocki Henrik Szakkollégium, pp. 47–65 (In Hungarian).

Arató, Mátyás, 2015a. A dél-baranyai muncsán dialektus nyelvi rendszere (MA thesis) [Languge System of the Munćan dialect of Southern Baranya]. Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (In Hungarian).

Arató, Mátyás, 2015b. Beás nyelvjáráskutatás a Kárpát-medencében [Boyash Dialectological Research in the Carpathian Basin]. In: Benő, Attila – Fazakas, Emese – Zsemlyei, Borbála eds. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában [Multilingualism and Communication in Central and Eastern Europe]. Cluj: Societatea, Erdélyi Múzeum-Egyesület, pp. 355–365 (In Hungarian).

Arató, Mátyás, 2015c: Dialektológiai terepmunka Kelet-Szlovákia beás közösségeiben [Dialectological Field Work in the Boyash Communities of Eastern Slovakia]. In: Cserti Csapó, Tibor ed. Horizontok és dialógusok. IV. Romológus konferencia [Horizons and Dialogues. 4th Conference on Romani Studies] – tanulmánykötet (Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 35.). Pécs: Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Romológia és Nevelés-szociológia Tanszék – Romológiai Kutatóközpont, pp. 36–48 (In Hungarian).

Erdős, Kamill, 1958/1989. A magyarországi cigányság. [Roma in Hungary]. In: Vekerdi, József ed. Erdős Kamill cigánytanulmányai [Papers on Gypsy Studies by Kamill Erdős]. Békéscsaba: a Békés megyei Tanács V. B. Cigányügyi Koordinációs Bizottsága és a gyulai Erkel Ferenc Múzeum, pp. 42–56. [First published: Néprajzi Közlemények 3: pp. 152–173.) (In Hungarian).

Farkas, Jenő, 2007. Román nyelvtan [Romanian Grammar]. Budapest: Palamart Kiadó (In Hungarian).

Feischmidt, Margit, 2010. Megismerés és elismerés: elméletek, módszerek, politikák az etnicitás kutatásában [Knowledge and Acknowledgement: Theories, Methods, and Policies in Ethnicity Research]. In: Feischmidt, Margit ed. Etnicitás. Különbségteremtő társadalom [Ethnicity. A Society That Makes a Difference]. Budapest: Gondolat – MTA Kisebbségkutató Intézet, pp. 7–29 (In Hungarian).

Holicová, Viera 1977. O korytárskej výrobe neďaleko Piešťan (v obci Ratnovce) [About Trough making Near Piešťany (in the village of Ratnovce)]. Národopisné actuality [Ethnographic News], roč. 14.: pp. 79–81 (In Slovakian).

Kovalcsik, Katalin. 1988. A beás cigány népzene szisztematikus gyűjtésének első tapasztalatai [First Experiences of the Systematic Gathering of Boyash Gypsy Folk Music]. Zenetudományi dolgozatok 1988 [Papers in Musicology 1988]. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, Zenetudományi Intézet: pp. 215–231 (In Hungarian).

Kovalcsik, Katalin, 1993. A beás cigányok népzenei hagyományai [Folk Music Traditions of Boyash Gypsies]. In: Barna, Gábor ed. Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18–19. században [Gypsy Folk Culture in the Carpathian Basin in the 18th and 19th Centuries]. Salgótarján: Mikszáth Kiadó, pp. 231–239 (In Hungarian).

Kovalcsik, Katalin, 1994. Beások a felvidéken [The Boyash in Upper Hungary]. Amaro Drom [Our way], IV/11: p. 24 (In Hungarian).

Okrucký, Juraj, 1964. U majstrov sekery (o slovenských korytároch) [At The Ax Masters (about Slovak Trough Makers)] Umění a řemesla [Arts and Crafts], pp. 191–196 (In Czech).

N. Békefi, Margit, 2001. A Magyarországi Teknővájó Cigányok [Trough Maker Gypsies in Hungary]. Romológiai Kutatóintézet Közleményei 4. [Romani Studies Research Institute Bulletins 4.] Szekszárd: Romológiai Kutatóintézet (In Hungarian).

Pană Dindelegan, Gabriela, ed. 2013. The Grammar of Romanian. Oxford: Oxford University Press.

Rosenberg, Mátyás, 2017. Keletről nyugatra – Beás nyelvváltozatok Kelet-Szlovákiában [From East to West – Boyash Language Varieties in Eastern Slovakia]. In: Gyói, Renáta – Kocsis, Zsuzsanna – Krizsai, Fruzsina eds. Kérdések a Félúton műhelyéből, utak a megoldásokhoz. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájának 11. Félúton konferenciáján elhangzott előadások tanulmánykötete. [Questions from the “Félúton” workshop, paths to solutions. Study volume of the Lectures Given at the 11th “Félúton” Conference of the Doctoral School of Linguistics of the Eötvös Loránd University]. Budapest: Kalota Művészeti Alapítvány, pp. 99–114 (In Hungarian).

Rosenberg, Mátyás. 2018a. Identificación y diferenciación lingüísticas de los gitanos boyash de Hungría [Identification and linguistic differentiation of Boyash Gypsies in Hungarian]. VERBUM Analecta Neolatina. Tomus XIX, Fasciulus 1–2: pp. 99–117 (In Spanish).

Rosenberg, Mátyás. 2018b. Bánáti eredetű hibrid létigék a beás nyelvváltozatokban [Hybrid Existential Verbs of Banatean Origin in Boyash Language Varieties]. In: Dombi, Judit – Farkas, Judit – Gúti, Erika eds. Aszimmetrikus kommunikáció – aszimmetrikus viszonyok. A XXVI. MANYE Kongresszus konferenciakötete. [Asymmetric Communication – Asymmetric Relationships. The XXI. Conference Volume of the MANYE Congress]. Pécs: Szak Kiadó, pp. 1087–1105 (In Hungarian).

Rosenberg, Mátyás. 2020a. A közép- és kelet-magyarországi beások nyelvváltozatának néhány jellemzője [Some Features of the Language Variety of Boyash Communities Spoken in Central and Eastern Hungary]. In: Magyari, Sára – Bartha, Krisztina eds. Nyelvi közösségek – közösségi perspektívák [Linguistic Communities - Community Perspectives]. Oradea: Partium: pp. 83–92 (In Hungarian).

Rosenberg, Mátyás, 2020b. A beás létige dialektális alakjai [Dialectal Forms of the Boyash Existential Verbs]. In: Scheibl, György ed. LingDok 19. Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai [LingDok 19. Papers of Doctoral Students in Linguistics]. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola: pp. 91–107 (In Hungarian).

Rosenberg, Mátyás, 2021a. The Language of Boyash Communities in Central and Eastern Hungary. In: Sorescu-Marinković, Annemarie – Kahl, Thede – Sikimić, Biljana eds. Boyash Studies: Researching “Our People”. Berlin: Frank & Timme Verlag, pp. 229–260.

Rosenberg, Mátyás. 2021b. La investigación y estandarización de los topónimos boyash en Hungría [Research and Standardization of Boyash Toponyms in Hungary]. VERBUM Analecta Neolatina. Tomus XXII, Fasciculus 2: pp. 277–298 (In Spanish).

Sorescu Marinković, Annemarie. 2008. The Bayash in Croatia: Romanian vernaculars in Baranja and Medjimurje. In: Sikimić, Biljana – Ašić, Tijana eds. The Romance Balkans. Beograd: Balkanološki Institut (Institute for Balkan Studies), pp. 173−225.

Stano, Pavol. 1965. Korytárska výroba rumunsky hovoriacich Cigánov na východnom Slovensku [Trough production of Romanian-speaking Gypsies in Eastern Slovakia]. Slovenský národopis [Slovak Ethnography], roč. 13.: pp. 549–569 (In Slovakian).

Tamás, Lajos. 1966. Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen [Etymological-Historical Dictionary of Hungarian Elements in Romanian]. Budapest: Akadémiai Kiadó (In German).

Downloads

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Дослідження