Для авторів

Вимоги до подання статей

Перед поданням рукопису до журналу автори повинні перевірити його відповідність усім встановленим вимогам, вказаним нижче. У разі виявлення невідповідності пунктам цих вимог редакція повертатиме матеріали на доопрацювання.

  • Стаття раніше не була опублікована і не була надіслана на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-покликання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Всі ілюстрації, графіки і таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не в кінці документа).
  • Текст відповідає вимогам стилістики, бібліографія оформлена згідно з вимогами, викладеними нижче.

 

Вимоги до оформлення статей:

Для опублікування статті у науковому журналі «Acta Academiae Beregsasiesnis, Philologica» необхідно надіслати на електронну пошту aab-philologica@kmf.org.ua такі матеріали:

  1. Статтю, оформлену згідно з указаними вимогами.
  2. Заповнити довідку про автора.

Редакція журналу протягом 3 робочих днів повідомить автора про отримання статті.

Редакція здійснює внутрішнє рецензування статті та приймає рішення про те, чи відповідає стаття тематиці журналу. Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу. У разі відхилення статті редакція дає автору мотивований висновок.

У разі позитивного рішення редколегія надсилає статтю до двох незалежних експертів на анонімне рецензування.

Рецензенти отримають рукопис із забезпеченням анонімності особи автора (авторів) – це так зване «double blind review».

Рецензії (із забезпеченням анонімності особи рецензентів) надсилають авторові для доопрацювання публікації відповідно до зауважень, пропозицій рецензентів. Якщо обидва незалежні рецензенти не рекомендують статтю до друку, автор отримає повідомлення про відмову у публікації. У разі відхилення статті одним рецензентом, стаття відправляється до іншого незалежного рецензента.

Після повторного отримання відредагованої статті текст перевіряють на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення «UNICHECK», після чого автори отримують підтвердження на електронну пошту про прийняття статті до публікації. (Якщо виявлені факти наявності плагіату, автор отримує повідомлення у відхилення статті.)

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Правила оформлення статей:

Журнал «Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica» публікує оригінальні статті з філології: мовознавства та літературознавства. Рукописи для публікації слід надсилати в електронному вигляді у форматі .doc або .docx і .pdf на електронну адресу: aab-philologica@kmf.org.ua

Науковий журнал публікує дослідження, короткі публікації та рецензії українською, англійською та угорською мовами.

Просимо вказати наступну інформацію українською, англійською та угорською мовами: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, адреса електронної пошти, ORCID.

Шрифтом статей має бути Sitka Display. Якщо рукопис містить унікальні символи, відмінні від шрифту Sitka Display, просимо додати набір символів.

Обсяг рукописів, рекомендованих для розділу Дослідження, становить від 10 000 до 80 000 знаків, включаючи пробіли, виноски, анотації та бібліографію. Рукопис повинен містити анотацію українською та англійською мовами, а також 5-8 ключових слів. Обсяг анотації має бути не менше 1800-1900 знаків без пробілів.

Обсяг рецензії, рекомендованої для розділу Рецензії, містить від 3 000 до 30 000 знаків із пробілами.

 

Зразок файла

Для редагування рукописів пропонуємо файл-зразок (ПОКЛИКАННЯ), який можна завантажити з нашого сайту. Дотримуючись інструкцій у файлі-зразку, підготовлений текст, рисунки, таблиці збережуть форму навіть після технічного редагування та верстки.

Дотримуючись структури зразка документа та інструкцій, які містять всю необхідну інформацію, ви можете підготувати рукопис, який відповідає вимогам нашого журналу. Стилі, записані в документі, описують, який розмір шрифту, міжрядковий інтервал ми використовуємо, наприклад, у заголовку або розділах. Вибравши правильний стиль, автору не потрібно турбуватися про розмір шрифту, вирівнювання і т.д., документ застосує їх відповідно до налаштувань. Назви стилів можна прочитати в дужках у файлі-зразку, наприклад, виділені червоним кольором: [SPh-Chapter title][SPh-First paragraph], і так далі. Кожне позначення стилю починається з абревіатури SPh. Додаткові корисні поради наведено в тексті, виділеному синім кольором.

Текст верхнього та нижнього колонтитулів, а також ідентифікатори DOI та УДК додадуть редактори.

Просимо Вас не змінювати поля сторінки, розмір шрифту та не використовувати інші стилі, окрім наших! Рекомендуємо, якщо ви завантажили файл зі зразком, перейменувати його і почати писати в цьому перейменованому документі.

 

Виділення

Просимо використовувати курсив для виділення лінгвістичних або інших даних. Рекомендуємо спочатку встановити стиль абзацу, а потім робити виділення, оскільки стиль, який ви застосуєте пізніше, може перезаписати попередні позначення. 

Покликання, примітки

Покликання на джерела вказувати в круглих дужках. Покликання містить прізвище автора, рік публікації, номер сторінки, скорочення слова «сторінка»: (Іванов, 2020, с. 20). У разі, якщо авторів більше трьох, застосовуйте скорочення та ін. Використовуйте дефіс для номерів сторінок або при об’єднанні двох прізвищ авторів. Якщо автор покликається на більш ніж одну публікацію за один рік, номер року доповнюється малими літерами алфавіту (2020а, 2020б).

Покликання на веб-сторінки в тексті слід робити тільки у формі (URL1) (URL2). У бібліографічному списку обов’язково вказуйте повну URL-адресу скорочення.

Використовуйте виноски тільки тоді, коли це абсолютно необхідно. Не використовуйте кінцеві виноски!

 

Таблиці, ілюстрації

Таблиці, рисунки, фотографії повинні бути підписані. В основному тексті посилання на таблиці та рисунки завжди робляться на основі їх номера.

При редагуванні таблиці, а також при вставці малюнків і фотографій враховуйте розмір сторінок. Фотографії надсилайте високої якості (мінімум 300 dpi), у форматі .jpg, пронумеровані, окремим файлом. Рисунки надавати в редагованому вигляді з додаванням даних у файлі Excel.

Вказувати назву таблиці, джерело ілюстрації, якщо це ваша редакція, це також має бути вказано.

 

Література

Усі джерела в дослідженні слід публікувати в наскрізній нумерації, в алфавітному порядку прізвищ авторів, за зростанням хронології. Першими вказуйте джерела кирилицею, відтак - джерела латинкою. Якщо література, на яку робиться покликання, є у вільному доступі в Інтернеті або має ідентифікатор DOI, необхідно вказати покликання або ідентифікатор. Інтернет-посилання в літературі слід подавати в кінці, а не в алфавітному порядку.

У розділі «Література» зберігати порядок: бібліографічна кирилична одиниця, латинська транслітерація, переклад англійською. Для транслітерації українських текстів рекомендуємо наступну сторінку: http://translit.kh.ua/?lat&passport#passport; для транслітерації російських текстів: https://translit.ru/.

Використовувати курсив у назвах монографій, редагованих томів і в назвах журналів.

Просимо використовувати шаблон оформлення літератури, поданий нижче.

 

Монографії

Масенко Лариса 1999. Мова і політика. Київ: Соняшник.

Masenko, Larysa 1999. Mova i polityka [Language and Politics]. Kyyiv: Sonyashnyk (In Ukrainian).

Csernicskó István 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010). Budapest: Gondolat Kiadó.

Csernicskó István 2013. Államok, nyelvek, államnyelvek. Nyelvpolitika a mai Kárpátalja területén (1867–2010) [States, languages, state languages: language policy in the territory of the present-day Subcarpathia]. Budapest: Gondolat Kiadó. (In Hungarian).

 

Книги у співавторстві

Залізняк Ганна – Масенко Лариса 2001. Мовна ситуація Києва: день сьогоднішній та прийдешній. Київ: Виданичий дім „КМ Академія”.

Zaliznyak, Hanna – Masenko, Larysa 2001. Movna sytuatsiia Kyieva: den sohodnishnii ta pryideshnii [Language situation in Kyiv: the present day and the future]. Kyiv: KM Akademiia (In Ukrainian).

Beregszászi Anikó – Csernicskó István – Orosz Ildikó 2001. Nyelv, oktatás, politika. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola.

Beregszászi, Anikó –Csernicskó, István – Orosz, Ildikó 2001. Nyelv, oktatás, politika [Language, Education, and Policy]. Beregszász: Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola (In Hungarian).

 

Редаговані збірники

Майборода Олександр – Шульга Микола – Горбатенко Володимир – Ажнюк Борис – Нагорна Ларисаm – Шаповал Юрій – Котигоренко Віктор – Панчук Май – Перевезій Віталій ред. 2008. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Київ: Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Mayboroda, Oleksandr – Shulha, Mykola –Horbatenko, Volodymyr –Azhnyuk, Borys – Nahorna, Larysa – Shapoval, Yurij– Kotyhorenko, Viktor – Panchuk, Maj– Perevezij, Vitalij red. 2008. Movna sytuatsiya v Ukrayini: mizh konfliktom i konsensusom [Language situation in Ukraine: between conflict and consensus]. Kyyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny (In Ukrainian).

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc szerk. 2018. A magyar nyelvtörténet kézikönyve. Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Kiss, Jenő – Pusztai, Ferenc szerk. 2018. A magyar nyelvtörténet kézikönyve [Handbook of Hungarian Language History]. Budapest: Tinta Könyvkiadó (In Hungarian).

Spolsky, Bernard ed. 2012. The Cambridge Handbook of Language Policy. New York: Cambridge University Press.

 

Журнальні статті

In the case of journals, the year, number, volume must be indicated according to the journal's own designation.

Бестерс-Дільґер Юліане 2012. Сучасна мовна політика України та її оцінка європейськими установами. Мова і суспільство 3, с. 170–179. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ls.3.1803

Besters-Dilger, Juliane 2012. Suchasna movna polityka Ukrainy ta yii otsinka yevropeiskymy ustanovamy [Modern Language Policy of Ukraine and its Assessment by European Institutions]. Mova i suspilʹstvo [Language and society] 3. s. 170–179. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/ls.3.1803 (In Ukrainian).

Kontra Miklós 2018. A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója. Magyar Nyelv 114/1: 1–22. o.

Kontra, Miklós 2018. A 90 éves William Labov, a társadalmilag reális nyelvészet megalkotója [William Labov at 90: Creating a socially realistic linguistics]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 114/1: 1–22. o. (In Hungarian).

Laihonen, Petteri 2016. Beware of the dog! Private linguistic landscapes in two ‘Hungarian’ villages in South-West Slovakia. Language Policy 15/4: pp. 373–391. DOI: https://link.springer.com/article/10.1007/s10993-015-9358-y

 

Розділ книги

Заремба Олександр – Римаренко Сергій 2008. Роль зовнішніх чинників у політизації мовних проблем. В: Майборода Олександр та ін. ред. Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, с. 258–280.

Zaremba, Oleksandr – Rymarenko, Serhiy 2008. Rol zovnishnikh chynnykiv u polityzatsii movnykh problem [The role of external factors in the politicization of language problems]. In: Mayboroda, Oleksandr ta in. red. Movna sytuatsiya v Ukrayini: mizh konfliktom i konsensusom [Language situation in Ukraine: between conflict and consensus]. Kyyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrayiny, s. 258–280 (In Ukrainian).

Csernicskó István – Melnyik Szvitlana 2010. A nyelvpolitika fogalma. In: Fedinec Csilla és Mikola Vehes főszerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra. Budapest: Argumentum–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete. 553–562. o.

Csernicskó, István – Melnyik, Szvitlana 2010. A nyelvpolitika fogalma [The Concept of Language Policy]. In: Fedinec Csilla és Mikola Vehes főszerk. Kárpátalja 1919–2009: történelem, politika, kultúra [Transcarpathia, 1919–2009: History, Policy, and Culture]. Budapest: Argumentum–MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete 553–562. o. (In Hungarian).

 

Стаття (у друкованому журналі)

Гандзій Олександр 2019. Почав діяти новий правопис. Газета по-українськи № 42 (2206), 04 червня 2019, с. 2.

Handzii, Oleksandr 2019. Pochav diiaty novyi pravopys [A new spelling came into effect]. Hazeta po-ukrainsky [Newspaper in Ukrainian] № 2206, 04 chervnia 2019, s. 2 (In Ukrainian).

Lajos Mihály 2021. Névdivat-alakulás Kárpátalján. A Katalinoktól és Istvánoktól a Vannesszákig és Patrikokig. Kárpátalja 1046. szám, 2021. február 25., 10. o.

Lajos Mihály 2021. Névdivat-alakulás Kárpátalján. A Katalinoktól és Istvánoktól a Vannesszákig és Patrikokig [Name fashion development in Transcarpathia. From Katalins and Istváns to Vannesszas and Patriks]. Kárpátalja [Transcarpathia] 1046. szám, 2021. február 25., 10. o. (In Hungarian).

 

Онлайн-стаття

Якщо ім’я автора онлайн-статті невідоме, просимо дотримуватися правил щодо інтернет-покликань!

 

Тарканій Ганна 2011. Закарпатська відповідь українському „мовному питанню”. Закарпаття онлайн 25 березня 2011. http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-80913-Zakarpatska-vidpovid-ukrainskomu-movnomu-pytanniu- (Accessed: 01-21-2021).

Tarkanii, Hanna 2011. Zakarpatska vidpovid ukrainskomu „movnomu pytanniu”[ Transcarpathian answer to the Ukrainian “language issue”]. Zakarpattia onlain [Transcarpathia Online] 25 bereznia 2011. http://zakarpattya.net.ua/ukr-news-80913-Zakarpatska-vidpovid-ukrainskomu-movnomu-pytanniu- (Accessed: 01-03-2021) (In Ukrainian).

Márku Anita 2020. Édes-bús nosztalgia kárpátaljai Élőnyelvi Konferenciák jubileumain. Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont 2020. szeptember 28. http://hodinkaintezet.uz.ua/edes-bus-nosztalgia-karpataljai-elonyelvi-konferenciak-jubileumain/ (Accessed: 12-05-2021).

Márku, Anita 2020. Édes-bús nosztalgia kárpátaljai Élőnyelvi Konferenciák jubileumain [Bittersweet Nostalgia on the Jubilee of the Hungarian Sociolinguistics Conferences in Transcarpathia]. Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont [Antal Hodinka Linguistics Research Center] 2020. szeptember 28. http://hodinkaintezet.uz.ua/edes-bus-nosztalgia-karpataljai-elonyelvi-konferenciak-jubileumain/ (Accessed: 31-12-2021) (In Hungarian).

 

Інтернет-посилання

URL1: Központi Statisztikai Hivatal. http://www.ksh.hu/?lang=hu (Accessed: 31-12-2021).

URL1: Központi Statisztikai Hivatal. Népszámlálási digitális adattár [Hungarian Central Statistic Office]. http://www.ksh.hu/?lang=hu (Accessed: 31-12-2021).

URL2: Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (Accessed: 31-12-2021).

URL2: Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia funktsionuvannia ukrainskoi movy yak derzhavnoi» [Law of Ukraine “On Supporting the Functioning of the Ukrainian Language as the State Language”]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (Accessed: 1 March 2021).