Поява результатів дослідження двомовності в середній шкільній освіті на Закарпатті та в Угорщині

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-161-181

Ключові слова:

дослідження білінгвізму, середня школа, підручник, навчальна програма, зміст навчальної матеріали, Угорщина, Закарпаття

Анотація

Протягом останніх десятиліть розвиток різновидів угорської мови за межами Угорщини та впливи державної мови, що проявляються в них, привертають значну увагу в лінгвістичних дослідженнях в Угорщині та за її межами. У значній частині літератури на цю тему автори також підкреслюють важливість усвідомлення мови та використання мови для досягнення адекватної комунікації в усіх контекстах, що, безсумнівно, тісно пов'язано з якістю викладання рідної мови в школах, а також з мовними установками та лінгвістичними упередженнями вчителів. Однак досліджень щодо форми та кількості результатів вивчення двомовності у шкільній освіті на Закарпатті та в Угорщині було відносно мало.

Тому метою цієї статті, у відповідь на вищезгадану прогалину, є огляд матеріалів, опублікованих у закарпатських та угорських навчальних програмах і підручниках з вивчення білінгвізму, а також представлення специфіки цих двох країн. На основі аналізу державних стандартів, навчальних програм і підручників можна стверджувати, що результати досліджень білінгвізму відображені в угорськомовних навчальних програмах середньої освіти в Угорщині та Закарпатті. Водночас, якщо Національний навчальний план Угорщини, рамкові навчальні програми та відповідні підручники характеризуються постійним збагаченням матеріалами, пов'язаними з білінгвізмом та мовними різновидами з-за кордону, то в освіті носіїв угорської мови на Закарпатті можна спостерігати певний регрес.

Біографія автора

Вільмош Газдаг, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

к.ф.н., доцент, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II

Посилання

A Jászó Anna 2009: A magyar nyelv Kárpátalján [Hungarian language in Transcarpathia]. Magyartanítás. [Hungarian lessons] Módszertani folyóirat, 2009 (50. évfolyam), 4. szám, 15–16. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó 2009: Anyanyelv-oktatás hozzáadó (additív) szemléletben: a magyar nyelv tanterv kínálta lehetőségek [Teaching mother tongue in an additive approach: the possibilities offered by the Hungarian language curriculum]. In. Karmacsi Zoltán és Márku Anita szerk. Nyelv, identitás és anyanyelvi nevelés a XXI. században Nemzetközi tudományos konferencia előadásainak gyűjteménye [Language, identity and mother tongue education in the 21st century Collection of papers from the International Scientific Conference]. PoliPrint, Ungvár, 20–25. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó 2011: A kárpátaljai magyar anyanyelvi oktatás ideológiai és tantárgy-pedagógiai szemléletváltásáról [On the ideological and subject-pedagogical approach to the education of native Hungarian speakers in Transcarpathia]. Modern Nyelvoktatás, A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesületének folyóirata [Modern Language Teaching, Journal of the Association of Hungarian Applied Linguists and Language Teachers]. 2011 (17. évfolyam), 1. szám, 32–44. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó 2016: A magyar mint anyanyelv tantárgy tartalma a kárpátaljai magyar középiskolákban az ukrajnai és magyarországi érettségi rendszer tükrében [The content of Hungarian as a mother tongue in Transcarpathian Hungarian secondary schools in the light of the Ukrainian and Hungarian school-leaving examination system]. In. Gazdag Vilmos–Karmacsi Zoltán–Tóth, Enikő (szerk.) Értékek és kihívások II. kötet: Történelem- és társadalomtudományok, oktatásmódszertan, irodalomtudomány. [Values and challenges Volume II: Historical and social sciences, educational methodology, literary studies.] A 2015. március 26–28. között Beregszászon a Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában: érték és kihívások című konferencián elhangzott előadások anyagai. Autdor-Shark, Ungvár, 163–169. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó 2021: Alkalmi mondatok zongorára: A magyar nyelv oktatásának kihívásai kisebbségben. [Occasional Phrases for Piano: The Challenges of Teaching Hungarian to Minorities] Termini Egyesület, Törökbálint. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó–Csernicskó István 1996: A magyar nyelv változatai és stílusrétegei a kárpátaljai magyarnyelv-tankönyvekben [Varieties and stylistic layers of the Hungarian language in Transcarpathian Hungarian language textbooks]. In. Csernicskó István és Váradi Tamás szerk. Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat [Minority Hungarian language use in schools]. A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Budapest, 29–38. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó–Dudics Lakatos Katalin 2019: Utak és tévutak az anyanyelvi nevelésben a kárpátaljai magyar középiskolákban [Paths and detours in mother tongue education in Transcarpathian Hungarian secondary schools]. In. Csernicskó István–Márku Anita szerk. A nyelvészet műhelyeiből. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból V. [From the linguistics workshops. Studies from the research of the Antal Hodinka Centre for Linguistic Research V.], Autdor-Shark, Ungvár, 150–164. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó–Dudics Lakatos Katalin 2022: A nyelvi tolerancia alakításának lehetőségei: Nyelvi nevelés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán [Possibilities of shaping linguistic tolerance: language education at the Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 118. évf. 4. sz. / 2022, 407–418. (In Hungarian).

Beregszászi Anikó–Dudics Lakatos Katalin 2023: Huszonkettő. A kárpátaljai magyar anyanyelvi nevelés 22 évének története [Twenty-two. 22 years of Hungarian mother tongue education in Transcarpathia]. Termini Egyesület, Törökbálint. (In Hungarian).

Csernicskó István 1998: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján) [The Hungarian language in Ukraine (Transcarpathia)]. Osiris Kiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest. (In Hungarian).

Csernicskó István 2008: Új szemlélet – régi reflexek. Hogyan tehetjük hatékonyabbá a magyar anyanyelvi nevelést? [A new approach - old reflexes. How can we make Hungarian mother tongue education more effective?] In. Csernicskó István és Kontra Miklós szerk. Az üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpóziumán elhangzott előadások anyaga [From here on the glass hill. Mother tongue varieties, identity and Hungarian mother tongue education. Presentations at the symposium of the VI International Congress of Hungarian Studies]. PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár–Beregszász, 105–147. (In Hungarian).

Csernicskó István 2022: Az ukrajnai többnyelvűség színe és fonákja [The colour and backhand of multilingualism in Ukraine]. Méry Ratio – Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány. (In Hungarian).

Csernicskó István–Tóth Mihály 2020: A kárpátaljai magyar közösség nemzetiségi és nyelvi jogai. Kárpát-medencei kisebbségjogi kalauz [The nationality and language rights of the Hungarian community in Transcarpathia. Guide to minority rights in the Carpathian Basin]. Nemzetpolitikai Államtitkárság. (In Hungarian).

Dudics Lakatos Katalin 2018. „…én is nyelvjárásban beszélek” ["...I also speak in dialect"]. Anyanyelv-pedagógia [Mother tongue pedagogy] XI. évfolyam, 2018/2. szám, 112–114. (In Hungarian).

Dudics Lakatos Katalin 2020. Kárpátaljai magyar pedagógusok és tanítványaik metanyelvi ismereteiről [Transcarpathian Hungarian teachers and their students' meta-linguistic knowledge]. Magyar Nyelvjárások [Hungarian Dialects] 58: 165–173. (In Hungarian).

Dudics Lakatos Katalin 2021: Kárpátaljai magyar iskolások nyelvjárási attitűdjének alakulása egy megismételt kérdőíves gyűjtés alapján [Development of dialect attitudes of Hungarian schoolchildren in Transcarpathia based on a repeated questionnaire survey]. Magyar Nyelv [Hungarian Language], 117. évf. 3. sz. / 2021, 346–354. (In Hungarian).

Fancsaly Éva–Gúti Erika–Kontra Miklós–Molnár Ljubić Mónika–Oszkó Beatrix–Siklósi Beáta–Žagar Szentesi Orsolya 2016: A magyar nyelv Horvátországban [Hungarian language in Croatia]. Gondolat Kiadó - Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet, Budapest–Eszék. (In Hungarian).

Fedinec Csilla 2001: Nemzetiségi iskolahálózat és magyaroktatás Kárpátalján [Ethnic school network and Hungarian education in Transcarpathia]. Fórum Társadalomtudományi Szemle [Forum Social Science Review]. 3. évfolyam, 1. szám, 63–82. (In Hungarian).

Göncz Lajos 1999: A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) [The Hungarian language in Yugoslavia (Vojvodina)]. Osiris Kiadó - Fórum Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest–Újvidék. (In Hungarian).

Jánk István 2019: Nyelvi előítélet és diszkrimináció a magyartanári értékelésben [Language bias and discrimination in Hungarian language teacher evaluation]. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara, Nyitra. (In Hungarian).

Kaposi József 2012: Értékek és tartalmak, avagy a tartalom értékei [Values and content, or the values of content]. Új Pedagógiai Szemle [New Pedagogical Review]. 62. évf. 1-2-3. sz. / 2012, 5–22. (In Hungarian).

Kerber Zoltán 2005: Magyar nyelv és irodalom tankönyvek elemzései 2 [Analysis of Hungarian language and literature textbooks 2]. Iskolakultúra: pedagógusok szakmai-tudományos folyóirata [School Culture: a professional-scientific journal for teachers]. 15. évf. 10. sz., 107–119. (In Hungarian).

Kontra Miklós 2008: Bevezető gondolatok az „Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés” című szimpóziumhoz [Introductory reflections to the symposium on "Mother tongue varieties, identity and Hungarian mother tongue education"]. In. Csernicskó István és Kontra Miklós szerk. Az üveghegyen innen. Anyanyelvváltozatok, identitás és magyar anyanyelvi nevelés [From here on the glass hill. Mother tongue varieties, identity and Hungarian mother tongue education]. A VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus azonos című szimpóziumán elhangzott előadások anyaga. PoliPrint Kft és II. Rákóczi Ferenc KMF, Ungvár–Beregszász, 7–9. (In Hungarian).

Kontra Miklós 2009: A nyelvi genocídium fogalma és mai magyarországi megvalósulásai/megvalósításai [The concept of linguistic genocide and its realisation(s) in Hungary today]. Kritika: Társadalomelméleti és Kulturális Lap [Review in Social Theory and Culture Journal] 2009 / 5. szám, 22–25. (In Hungarian).

Lanstyák István 1991: A szlovák nyelv árnyékában (A magyar nyelv helyzete Csehszlovákiában 1918–1991) [In the Shadow of the Slovak Language (The Hungarian Language in Czechoslovakia 1918-1991)]. In: Kontra Miklós szerk. Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről [Studies on bilingualism beyond our borders]. Magyarságkutató Intézet, Budapest, 11–72. (In Hungarian).

Lanstyák István 1996: Anyanyelvi nevelés a határon innen és túl [Mother tongue education at the border and beyond]. In. Csernicskó István – Váradi Tamás szerk., Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat [Minority Hungarian language use in schools]. Budapest: Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt., 11–15. (In Hungarian).

Lanstyák István 2000: A magyar nyelv Szlovákiában [The Hungarian language in Slovakia]. Osiris Kiadó - Kalligram Könyvkiadó - MTA Kisebbségkutató Műhely, Budapest–Pozsony. (In Hungarian).

Lőrincz Gábor 2020: A nyelvi tévhitek megjelenése különböző tankönyvvariánsokban [Language misconceptions in different textbook variants]. In: A nyelv perspektívája az oktatásban [The language perspective in education]. Eger, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó. 225–242. (In Hungarian).

Misad Katalin 2020: A nyelvváltozatok szemléltetése a szlovákiai magyar tannyelvű iskolák anyanyelvtankönyveiben [Illustrating language variation in the mother tongue textbooks of Hungarian-language schools in Slovakia]. In. Ludányi Zsófia, Jánk István, Domonkosi Ágnes szerk. A nyelv perspektívája az oktatásban [The language perspective in education]. Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti konferencia előadásaiból, Líceum Kiadó, Eger, 251–260. (In Hungarian).

Molnár Anita 2010: Magyar vagy ukrán tannyelvű iskola? A tannyelv lehetséges következményeiről Kárpátalján [Hungarian or Ukrainian school? On the possible consequences of the language of instruction in Transcarpathia]. In. Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig [Boundary situations III. Attempts at self-definition: from tradition to linguistic identity]. Szerkesztő: Fábri István – Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest, 186–212. (In Hungarian).

N. Császi Ildikó 2018: Az additív szemlélet érvényesülése az újabb anyanyelvi tankönyvekben [The additive approach in recent mother tongue textbooks]. Tanulmányok [Studies]. 2018/1. Bölcsészettudományi Kar, Újvidék, 45–62. (In Hungarian).

Orosz Ildikó 2010: A magyar anyanyelvű/anyanyelvi oktatás és képzés helyzete Kárpátalján (1991–2010) [The situation of Hungarian mother tongue/native language education and training in Transcarpathia (1991-2010)]. In. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézetének tanulmánygyűjteménye [Collection of studies of the Lehoczky Tivadar Institute of the Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian College of higher education], 87–137. (In Hungarian).

Péntek János 1995: A kisebbségi iskolák kétnyelvűsége és kettősnyelvűsége [Bilingualism and bilingualism in minority schools]. Irodalmi Szemle, Irodalom, Kritika, Társadalomtudomány [Literary Review, Literature, Criticism, Social science]. XXXVIII. évfolyam, 3. szám 82–86. (In Hungarian).

Péntek János–Benő Attila 2020: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) [The Hungarian language in Romania (Transylvania)]. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár; Gondolat Kiadó, Budapest. (In Hungarian).

Perjés István–Vass Vilmos 2008: A curriculumelmélet műfaji fejlődése [The genre development of curriculum theory]. Új pedagógiai szemle [New pedagogical review]. 58. évf. 3. sz., 3–9. (In Hungarian).

Sándor Klára 2018: Nyelvi hátrányos helyzet az iskolában [Language disadvantage at school]. In. Kontra Miklós szerk. „Tudjuk a nyelvtant, mégsem tudunk semmit”. Olvasmányok nyelv, társadalom és kultúra összefüggéséről ["We know grammar, yet we know nothing". Readings on the relationship between language, society and culture]. Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 188–201. (In Hungarian).

Séra Magdolna 2010: Érvek és ellenérvek az iskolai tannyelvválasztásban (avagy az oktatáspolitikai változások hatása a kárpátaljai magyar közösségre irányított beszélgetések alapján) [Pros and cons in school language choice (or the impact of educational policy changes on the Hungarian community in Transcarpathia, based on interviews)]. In. Határhelyzetek III. Önmeghatározási kísérletek: hagyományőrzéstől a nyelvi identitásig [Boundary situations III. Attempts at self-definition: from tradition to linguistic identity]. Szerkesztő: Fábri István – Kötél Emőke Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Budapest, 161–185. (In Hungarian).

Szépfalusi István–Vörös Otto–Beregszászi Anikó–Kontra, Miklós 2012: A magyar nyelv Ausztriában és Szlovéniában [The Hungarian language in Austria and Slovenia]. Gondolat Kiadó - Imre Samu Nyelvi Intézet - Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Budapest–Alsóőr–Lendva. (In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Дослідження