Іштван Ковтюк та угорські діалекти Закарпаття

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-114-125

Ключові слова:

діалект, фонетика, назви рослин, підручники, викладач, Іштван Ковтюк

Анотація

Іштван Ковтюк відомий як різнобічний науковець на Закарпатті та за межами своєї батьківщини. Діалектологи розглядають його передусім як дослідника унг-відекського діалекту та української лексики, лексикографи – як наукового співробітника українсько-угорської та угорсько-української словникової бази за редакцією Іштвана Удварі, а літературознавці – як художнього перекладача. Серед закарпатських угорців Іштван Ковтюк відомий насамперед як автор підручників. Ми ж хочемо поговорити про Іштвана Ковтюка як про діалектолога та закарпатського представника прикладної діалектології. Свої перші дослідження Іштван Ковтюк публікував у різних університетських виданнях та збірниках матеріалів конференцій в Ужгороді, а в 1974 році захистив кандидатську дисертацію про українські говірки пониззя річки Унг в угорських говірках. На той час опублікувати дисертацію в друкованому вигляді було неможливо, а кілька примірників набраного на машинці рукопису були важкодоступними для фахівців. Добре відомо, що Іштван Кетюк дуже любив рослини, особливо квіти. Його цікавив не лише догляд за рослинами, але й їхні назви. Іштван Кетюк брав участь у лінгвістично-географічних дослідженнях та ландшафтних колекціях угорського відділу в Ужгороді. Окрім діалектологічних досліджень, Іштван Кетюк відіграв значну роль у практичному застосуванні угорської мови, у впровадженні реформи викладання рідної мови та в розробці теоретичних засад. Як керівник робочої групи, яка розробляла навчальну програму з угорської мови у 2005 році, він вважав важливим підкреслити питання діалектів та місцевих мовних різновидів. Іштван Ковтюк поєднав традиції класичної діалектології з основними завданнями прикладної діалектології у вивченні діалектів закарпатської угорської мови: результати його наукових досліджень були широко розповсюджені та використані на практиці через його підручники. Незалежно від офіційних посібників, він передав об'єктивний, раціональний підхід до нестандартних різновидів у написаних ним посібниках, тим самим підвищуючи престиж місцевих мовних різновидів.

Біографії авторів

Катерина Дудич, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії з галузі мовознавства, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II

Петер Товт, Університетський центр «ELTE Savaria»

доктор філософії з галузі мовозанвства, Університетський центр «ELTE Savaria» (Будапешт, Угощина)

Посилання

Kótyuk István 1965 = Ковтюк, С. И. 1965. Slavianskye zaymstvovanyia v bыtovoi leksyke venherskoho hovora Uzhhorodskoho raiona. [Slavic borrowings in everyday vocabulary of the Hungarian dialect of the Uzhgorod region]. In: Tezy dopovidei ta povidomlennia do XIX naukovoi konferentsii profesorsko-vykladatskoho skladu. Romano-hermanska ta uhorska filolohiia. Uzhhorod. 73–77.

Kótyuk István 1969 = Ковтюк, С. И. 1969. Slavianyzme v venherskom hovore s. Ratovtse Uzhhorodskoho raiona. [Slavism in the Vennerian Novor p. Ratovce Yuzhnorodskoho district]. In: Vsesoiuznaia konferenyia po fynno-uhrovedenyiu (Tezyse dokladov y soobshchenyia). Joskar-Ola. 40–42.

Kótyuk István 1970 = Ковтюк, С. И. 1970. Spriazhenye hlahola v venherskykh hovorakh nyzovia reky Uzh. [Verb conjugation in the Hungarian dialects of the lower Uzh river]. In: Sloviansko-uhorski mizhmovni ta literaturni zviazky. Naukovo-tematychnyi zbirnyk. Uzhhorod. 89–98.

Kótyuk István 1972 = Ковтюк, С. И. 1972. Ukraynyzmi v venherskom hovore nyzovia reky Uzh Zakarpatskoi oblasty (leksyka, sviazannaia s nazvanyiamy fyzycheskykh y psykhycheskykh osobennostei cheloveka). [Ukrainianisms in the Hungarian dialect of the lower reaches of the Uzh River in the Transcarpathian region (lexicon associated with the names of the physical and mental characteristics of a person) ]. In: Voprosi sovetskoho fynno-uhrovedenyia. Yazikoznanye. Saransk. 115–116.

Kótyuk István 1973 = Ковтюк, С. И. 1973. Ukraynyzmi v venherskom hovore nyzovia reky Uzh Zakarpatskoi oblasty Ukraynskoi SSR. [Dyssertatsyia na soyskanye uchenoi stepeny kandydata fylolohycheskykh nauk. Ukrainisms in the Hungarian Dialect of the Lower Uzh River in the Transcarpathian Region of the Ukrainian SSR. Thesis for the degree of candidate of philological sciences]. Uzhhorod.

Kótyuk István 2007a = Ковтюк, Иштван 2007. Ukraynskye zaymstvovanyia v uzhanskom venherskom hovore. [Ukrainian loanwords in Uzhansk Hungarian]. Szerkesztette és az előszót írta Zoltán András. Nyíregyháza: Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Tanszéke.

Bárányné Komári Erzsébet 2009. Kótyuk István: Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai – Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. [Ukrainian words of the Hungarian dialect of Ungi]. Magyar Nyelvőr 133: 95–101.

Benkő Loránd – Lőrincze Lajos szerk. 1951. Magyar nyelvjárási bibliográfia. [Hungarian dialect bibliography]. 1817–1949. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Gazdag Vilmos 2009. Jelentés az ukrán–magyar nyelvhatárról. [Report on the Ukrainian-Hungarian language border]. Kisebbségkutatás 18. évf. 3. sz. 476–481.

Horváth K. I. 1976. A kárpátontúli magyar nyelvjárások magánhangzó-rendszere. [The vowel system of the Transcarpathian Hungarian dialects]. Uzshorod: Uzshorodi Állami Egyetem.

Kótyuk István 1979. Az ungi nyelvjárás névszótőrendszere. [The Ungi dialect pronunciation system].Magyar Nyelvjárások 22: 27–37.

Kótyuk István 1990a. A zárt í-zés az ungi nyelvjárásban. [The closed í-ing in the Ungi dialect]. In: Jakab László – Keresztes László – Kiss Antal – Maticsák Sándor szerk., Congressus septimus internationalis fenno-ugristarum. 3A. Sessiones sectionum dissertationes. Linguistica. Debrecen. 267–271.

Kótyuk István 1990b (1995, 2001). Magyar nyelv 5. [Hungarian language]. Lviv: Szvit Kiadó.

Kótyuk István 1993a. Népi növényismeret és növénytani szókincs Ráton. [Folk knowledge of plants and botanical vocabulary in Rát]. In: Lizanec Péter – Horváth Katalin szerk., Az Ungvári Hungarológiai Intézet tudományos gyűjteménye. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó. 75–93.

Kótyuk István 1993b. Az ö-zés esetei az ungi nyelvjárásban. [Cases of ö-ing in the Ungi dialect]. In: Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon III. Budapest–Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság–Sciptrum Kft. 1339–1342.

Kótyuk István 1993c (1997). Magyar nyelv 7. [Hungarian language]. Lviv: Szvit Kiadó.

Kótyuk István 1995a. Anyanyelvünk peremén. [On the edge of our mother tongue]. Ungvár–Budapest: Intermix Kiadó.

Kótyuk István 1995b (2000). Magyar nyelv 8. [Hungarian language]. Lviv: Szvit Kiadó.

Kótyuk István 1996 (2002). Magyar nyelv 9. [Hungarian language]. Lviv: Szvit Kiadó.

Kótyuk István 1997. A ráti nyelvjárás helyhatározószó-rendszere. [Locative word order in the Ratian dialect].Acta Hungarica 6: 20–26.

Kótyuk István 1998. Az ungi nyelvjárás igeragozási rendszere. [The verb conjugation system of the Ungi dialect]. In: Szabó Géza – Molnár Zoltán szerk. III. Dialektológiai Szimpozion. Szombathely: A Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének Kiadványai II. 301–306.

Kótyuk István 2001. A lakóház és a porta a századközi Ráton. [The house and the courtyard in mid-century Ráton]. Acta Beregsasiensis 2: 119–126.

Kótyuk István 2004. Az ige ragozásrendszere az ungi nyelvjárásban. [Verb conjugation in the Ungi dialect]. In: Beregszászi Anikó – Csernicskó István szerk. Tanulmányok a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. Ungvár: PoliPrint. 11–19.

Kótyuk István 2005. Magyar nyelv 5. osztály. [Hungarian language]. Csernyivci: Bukrek.

Kótyuk István 2006. Magyar nyelv 6. osztály. [Hungarian language]. Csernyivci: Bukrek.

Kótyuk István 2007b. Az ungi nyelvjárás névszó- és igető-rendszere. [The noun and verb system of the Ungi dialect]. In: Csernicskó István – Márku Anita szerk., Hiába repülsz te akárhová… Segédkönyv a kárpátaljai magyar nyelvjárások tanulmányozásához. Ungvár: PoliPrint. 176–189.

Kótyuk István 2007c. Magyar nyelv 7. osztály. [Hungarian language]. Csernyivci: Bukrek.

Kótyuk István 2008. Magyar nyelv 8. osztály. [Hungarian language]. Csernyivci: Bukrek.

Kótyuk István – Horváth Katalin – Penckófer Mária 1992 (1996). Magyar nyelv 6. [Hungarian language]. Lviv: Szvit Kiadó.

Kótyuk István és mtsai. 2005. Magyar nyelv 5–12. osztály. Tanterv a magyar tannyelvű iskolák számára. [Hungarian language, grades 5-12. Curriculum for Hungarian-language schools]. Csernyivci: Bukrek.

Lőrincz Julianna – Simon Szabolcs szerk. 2017. A tankönyvkutatás szakmai, módszertani kérdései: A variológiai kutatócsoport 7. Nemzetközi tankönyvkutató szimpóziumának tanulmányai. [Professional, methodological issues of textbook research]. Komárom: Selye János Egyetem.

P. Lakatos Ilona 2010. Kótyuk István, Украинские заимствования в ужанском венгерском говоре. Az ungi magyar nyelvjárás ukrán jövevényszavai. [Ukrainian words of the Hungarian dialect of Ungi]. Magyar Nyelv 106: 227–233.

Simon Szabolcs 2014. Szempontok, irányzatok a tankönyvek és egyéb iskolai dokumentumok elemzésével kapcsolatos szlovákiai magyar szakirodalomban. [Perspectives and trends in the Hungarian literature on the analysis of textbooks and other school documents in Slovakia]. In: Lőrincz Julianna –Simon Szabolcs – Török Tamás (szerk.) Tanulmányok a tankönyvkutatás feladatairól, módszereiről. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara Mai Magyar Nyelvi Tanszéke mellett működő Varialógiai kutatócsoport konferenciáinak anyagai. Bratislava: Terra vydavateľstvo, s.r.o. 27–38.

Downloads

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Дослідження