Мовний ландшафт фестивального туризму на Закарпатті

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-1-139-160

Ключові слова:

Закарпаття, мовний ландшафт, туризм, фестиваль, використання мови

Анотація

На Закарпатті для туристів, крім можливості відвідати природні, історичні та культурні пам’ятки, є нагода побувати у все більшій кількості місць на різних організованих програмах. Як у більших містах, так  і в невеликих населених пунктах, починаючи з другої половини січня і аж до середини грудня, відбуваються фестивалі та масові заходи різноманітної тематики. У населених пунктах, де компактно проживають угорці, так само щороку проходять численні фестивалі та фестивальні заходи. Багато з них відомі по всій Україні, в доволі широких колах. З-поміж регіональних фестивалів на першому місці за популярністю перебувають фестивалі народного мистецтва та фольклорної тематики, а на другому місці – гастрономічні фестивалі. Гастрономічні фестивалі (насамперед фестивалі вина) посідають усе більшу частку в фестивальному туризмі Закарпаття, приваблюючи велику кількість туристів із інших областей.

У статті зроблено спробу простежити мовний ландшафт гастрофестивалів, зокрема, детальніше проаналізовано два найвідоміші фестивалі з елементами угорської культури (Фестиваль різників у селі Геча, Берегівський міжнародний фестиваль вина), а також найбільш відвідуваний фестиваль «Червене вино» в Мукачеві. Дослідження базується насамперед на особистих спостереженнях, на зібраних з допомогою виготовлення фотодокументації даних, крім цього було проаналізовано фотографії та інформація про фестивалі в пресі, на сайтах організаторів заходів та в соціальних мережах.

У мовному ландшафті фестивалів Закарпаття – включаючи і міжнародні фестивалі – крім державної мови та рідної мови угорської нацменшини, що проживає на території краю, не представлено жодної іншої мови. На фестивалях у населених пунктах, де компактно проживають угорці, в символічному мовному просторі спостерігаються двомовні написи, а також легке домінування української мови. Частка присутності певної мови залежить і від того, хто є цільовою аудиторією конкретного фестивалю та які їхні запити святковий захід намагається задовольнити, а також від того, на якій території Закарпаття фестиваль про­во­диться (представники яких національностей там проживають).

Біографії авторів

Золтан Кормочі, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії з галузі мовознавства, доцент кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II

Еники Шаш, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ

доктор філософії у галузі науки про Землю, доцент кафедри географії та туризму Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці IІ

Посилання

Baranyi B. szerk. (2009) Kárpátalja. [Trancarpahia] Pécs – Budapest: MTA Regionális Kutatások Központja–Dialóg Campus Kiadó (In Hungarian)

Bátyi Szilvia2014. Hévíz: nyelvi tájkép orosz ecsettel. [Hévíz: linguistic landscape with a Russian brush] Alkalmazott Nyelvtudomány XIV (1-2): 21–34. (In Hungarian)

Bátyi Szilvia 2015. The place-making activity of Russian in Hungary. In Kristina Cergol Kovačević – Sanda Lucija Udier eds. Multidisciplinary Approaches to Multilingualism: Proceedigs from the CALS conference 2014. Frankfurt am Main, Peter Lang Verlag, 127–143.

Beregszászi Anikó 2005. „Csata” a szimbolikus térért, avagy a látható/láthatatlan anyanyelv. ["Battle" for symbolic space, or the visible/invisible mother tongue.] In: Beregszászi A. és Papp R. eds.: Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. [Transcarpathia. Social science studies] Budapest–Beregszász, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet–II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 158–163. (In Hungarian)

Berghauer S. 2012. A turizmus mint kitörési pont Kárpátalján (?). [Tourism as a starting point in Transcarpathia (?)] Doktori értekezés. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. kézirat (In Hungarian)

Cabal-Guarro, M. 2017. Is Russian decommodifying in Catalonia? Russian Journal of Linguistics 21 (3): 605–619.

Csernicskó István 2014. Мовна політика і мовний ландшафт сучасного Закарпаття в історичному плані (1900–1944 рр.). [Movna polityka i movnyi landshaft suchasnoho Zakarpattia v istorychnomu plani (1900–1944) In: Bárány E., Csernicskó I. eds.: Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. [Ukrainsko-uhorski mizhmovni kontakty: mynule i suchasnist. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii.] Ungvár, Видавництво В. Падяка: 48–66. (In Ukrainian)

Csernicskó István 2018 A kárpátaljai magyar kisebbség nyelvmegtartásáról és gazdasági életképességéről a nyelvi tájkép tükrében. [On the language retention and economic viability of the Transcarpathian Hungarian minority in the light of the linguistic landscape] Metszetek Vol. 7., 2018/1: 119–141. (In Hungarian)

Csernicskó István 2019. Fények és árnyak Kárpátalja nyelvi tájképéből. [Lights and shadows from the linguistic landscape of Transcarpathia] Ungvár, Authdor-Shark (In Hungarian)

Dégi Zsuzsanna 2012. The Linguistic Landscape of Miercurea Ciuc (Csíkszereda). Acta Universitatis Sapientiae: Philologica 4(2): 341–356.

Heller, M., Pujolar, J. & Duchêne, A. 2014. Linguistic commodification in tourism. Journal of Sociolinguistics 18(4): 539–566.

Heltai B. É. 2014. Többnyelvűség, turizmus, új migráció és gazdaság: Átalakuló interetnikus kapcsolatok és a többnyelvűség új formái egy németek, finnek, magyarok és cigányok lakta településen. [Multilingualism, tourism, new migration and economy: Transforming interethnic relations and new forms of multilingualism in a settlement inhabited by Germans, Finns, Hungarians and Gypsies] In: Így kutattunk mi! Tanulmánykötet II. [This is how we researched! Study volume II.] Budapest, Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, 9–20. (In Hungarian)

Hires-László Kornélia 2015. Nyelvi tájkép és etnicitás Beregszászon. [Linguistic landscape and ethnicity in Beregszasz ] In. Márku A. – Hires-László K. eds. Nyelvoktatás, kétnyelvűség, nyelvi tájkép. [Language teaching, bilingualism, linguistic landscape.] Ungvár: Autdor-Shark: 160–185. (In Hungarian)

Holecz M. – Bartha Cs. – Varjasi Sz. 2016. Új paradigma vagy térfoglalás? Nyelvhasználók a periférián és a többnyelvűség kritikai (nyelvi) tájképe. [New paradigm or space occupation? Language users on the periphery and the critical (linguistic) landscape of multilingualism] Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXVIII. 73–89. (In Hungarian)

Kallen, J. 2009. Tourism and representation in the Irish linguistic landscape. In: E. Shohamy & D. Gorter eds. Linguistic landscape: Expanding the scenery. London, Routledge, 270–283.

Karmacsi Zoltán 2014a. Település- és utcanevek Kárpátalja magyarlakta településein. [Settlement and street names in the Magyar-inhabited settlements of Transcarpathia]. In: Beregszászi A., Hires-László K. eds.: Meszelt falakon túl: Születésnapi köszöntő kötet Kótyuk István tiszteletére. [Beyond whitewashed walls: Birthday greeting volume in honor of István Kótyuk.] Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 87–98. (In Hungarian)

Karmacsi Zoltán 2014b. Vizuális kétnyelvűség: az új nyelvtörvény adta lehetőségek. [Visual bilingualism: opportunities provided by the new language law ] In: Bárány E., Csernicskó I. eds.: Українсько-угорські міжмовні контакти: минуле і сучасність. Матеріали міжнародної наукової конференції. [Ukrainsko-uhorski mizhmovni kontakty: mynule i suchasnist. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii.] Ungvár, Видавництво В. Падяка, 120–131. (In Hungarian)

Karmacsi Zoltán 2017. A nyelvi tájkép változásának egy aspektusa. [An aspect of the change in the linguistic landscape] In Márku Anita és Tóth Enikő eds. Többnyelvűség, regionalitás, nyelvoktatás. Tanulmányok a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont kutatásaiból III. [Multilingualism, regionalism, language education. Studies from the researches of the Antal Hodinka Linguistic Research Center III.], RIK-U, Ungvár. 54–61. (In Hungarian)

Karmacsi Zoltán 2018a Kárpátalja turisztikai vonzerőinek nyelvi tájképe. [Linguistic landscape of Transcarpathian tourist attractions] Metszetek Vol. 7., 2018/1: 91–118. (In Hungarian)

Karmacsi Zoltán 2018b. Egy kárpátaljai gasztrofesztivál nyelvi tájképe. [Linguistic landscape of a Transcarpathian gastro festival] In: Nagy-Kolozsvári Enikő–Kovács Szilvia (eds.): Multikulturalizmus és diverzitás a 21. században. [Multiculturalism and diversity in the 21st century.] Absztraktkötet. Ungvár, RIK-U Kft., 136–139. (In Hungarian)

Laihonen, P. – Csernicskó, I. 2017 Language ideologies in south-western Ukraine: linguascaping a Transcarpathian spa.

Laitinen, M. – Zabrodskaja, A. 2015. Dimensions and dynamics of sociolinguistic landscapes in Europe. In: M. Laitinen – A. Zabrodskaja eds.: Dimensions of Sociolinguistics Landscapes in Europe. Materials and Methodological Solutions.Frankfurt am Main, Peter Lang, 11–25.

Pachné Heltai B. 2017. Nyelvcsere és szezonális migráció egy többnyelvű magyarországi közösségben. Nyelvi gyakorlatok, ideológiák és kommodifikáció társadalmi folyamatok nexusában. Budapest, ELTE. PhD-értekezés. (In Hungarian)

Pavlenko, Aneta 2008. Multilingualism in Post-Soviet Countries: Language Revival, Language Removal, and Sociolinguistic Theory. The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism 11 (3–4): 275–314.

Rada 2015. Zakarpattya Region. Ukraine Today: Catalog of leading enterprises of Ukraine. [www.rada.com.ua/eng/RegionsPotential/Zakarpattya]

Sass Enikő 2008. Kárpátalja Ukrajna turizmusában betöltött pozíciójának vizsgálata. [Examination of Ukraine's position in tourism] In: Szónoky Ancsin G. ed. Magyarok a Kárpát-medencében: Tudományos nemzetközi konferencia CD-ROM, [Hungarians in the Carpathian Basin: International Scientific Conference CD-ROM] Szeged: (kiadó nélkül) 465–476. (In Hungarian)

Sass Enikő 2012. A kárpátaljai falusi turizmus múltja, jelene és jövőképe. [The past, present and future vision of Transcarpathian village tourism ] In: Aubert A. – Gyuricza L. – Huszti Zs. eds. A kultúra turizmusa a turizmus kultúrája. [The tourism of culture is the culture of tourism] Pécs: IDResearch Kft. – Publikon, 529–549. (In Hungarian)

Sass Enikő 2016. Kárpátalja fesztiváljainak elemzése internetes megjelenésük alapján. [Analysis of festivals in Subcarpathia based on their appearance on the Internet] In: Jászberényi M. – Zátori A. – Ásványi K. eds. Fesztiválturizmus. [Festival tourism] Budapest: Akadémiai Kiadó, 368–382. (In Hungarian)

Thurlow, C. & Jaworski, A. 2010. Tourism Discourse: Language and Global Mobility. Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.

Tóth Enikő 2014a. A magyar nyelv megjelenése Badaló és Halábor nyelvi tájképében. [The appearance of the Hungarian language in the linguistic landscape of Badaló and Halábor] Limes – 2014. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos évkönyve, I. évfolyam. Ungvár, V. Pagyak Kiadója, 57–64. (In Hungarian)

Tóth Enikő 2014b. Mezőgecse község nyelvi tájképe: szociolingvisztikai elemzés. [Linguistic landscape of Mezőgecse village: sociolinguistic analysis] In: Студії з філології та журналістики. Випуск 2. [Studii z filolohii ta zhurnalistyky. Vypusk 2.] Ужгород, Видавництво ФОП Бреза, 410–412. (In Hungarian)

Downloads

Опубліковано

2023-07-23

Номер

Розділ

Дослідження