Відображення мовного та культурного буття поліщуків крізь призму діалектного тексту

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2022-2-9-24

Ключові слова:

діалектний текст, середньополіські говірки, поліщуки, мовне буття, культурне буття, діалектні особливості

Анотація

У статті узагальнено погляди вчених на евристичну цінність діалектних текстів як надійного джерела для діалектологічних студій з огляду на системне представ­лен­ня в них говіркових рис на різних мовних рівнях; відзначено важливість зразків говіркового зв’язного мовлення насамперед для дослідження лінгвальних особли­востей ареалів українського діалектного континууму. Водночас акцентовано увагу на значенні діалектних текстів для досліджень у царині інших гуманітарних наук, для вивчення ментальності говірконосіїв, їхньої матеріальної та духовної культури. На матеріалі діалектних текстів, опублікованих у виданні «Єдність у різнома­ніт­ності. Поліщуки» (2018), зафіксованих автором протягом десятків років у середньо­поліських говірках Житомирської області, зібраних у досліджуваному ареалі студен­тами філологічних спеціальностей під час діалектологічної практики впродовж останніх років, проаналізовано мовне буття поліщуків, яке відображено передовсім у сприйманні й усвідомленні самого себе як представника окремої говірки, котрий на власне мовному рівні відрізняється від жителів інших сусідніх населених пунктів, а також у збереженні на досліджуваній території низки діалектних фонетичних особливостей у царині вокалізму й консонантизму та виразних говіркових морфоло­гічних рис, які підтверджують архаїку зазначеного ареалу. Репрезентантами куль­турного життя поліщуків є тексти про їхню матеріальну культуру, зокрема про по­бут, промисли, господарювання, вирощування сільськогосподарських культур, зби­рання врожаю тощо. Духовна культура жителів Середнього Полісся відображена в текстах про обрядовість поліщуків, насамперед про весільний обряд, у записах про вірування, традиції, звичаї, які засвідчують тяглість у часі й збереження нині, вод­ночас зазнаючи динаміки, зумовленої переважно екстралінгвальними чинниками.

Біографія автора

Галина ГРИМАШЕВИЧ, Житомирський державний університет імені Івана Франка

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Житомирський державний університет імені Івана Франка, Україна

Посилання

Arkushyn, Hryhorii, 2007. Holosy z Pidliashshia: Teksty [Voices from Podlasie: Texts]. Lutsk (іn Ukrainian).

Bihusiak, Mykhailo, 2015. Teksty yak dzherelo doslidzhennia hovirok Ivano-Frankivshchyny: istoriohrafiia ta perspektyvy rozvytku [Texts as a source of research on proverbs of Ivano-Frankivsk region: historiography and development prospects]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 17–29 (іn Ukrainian).

Hlibchuk, Natalka, 2015. Idiolekt Paraskovii Pavliuk kriz pryzmu dialektnykh tekstiv [Idiolect of Paraskovia Pavlyuk through the prism of dialect texts]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 60–74 (іn Ukrainian).

Hlukhovtseva, Kateryna, 2015. Mentalnist dialektonosiia ta osoblyvosti dialektnoho dyskursu [The mentality of a dialect speaker and peculiarities of dialect discourse]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 75–82 (іn Ukrainian).

Hrytsenko, Pavlo, 2015. Informatsiinyi prostir dialektnoho tekstu [Information space of dialect text]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 100–118 (іn Ukrainian).

Hrytsenko, Pavlo, 2019. Prostorin narodnoho slova Hutsulshchyny [The space of the folk word of the Hutsul region]. In: Holianych Mariia. Movnyi portret sela Tiudiv [Linguistic portrait of the village of Tiudiv]. Ivano-Frankivsk: Lileia-NV. S. 4–10 (іn Ukrainian).

Hrytsenko, Pavlo, 2003. Teksty yak dzherelo doslidzhennia ukrainskykh hovirok Rumunii [Texts as a source for the study of Ukrainian dialects in Romania]. In: Pavliuk M., Robchuk I. Ukrainski hovory Rumunii. Diialektni teksty [Ukrainian dialects of Romania. Dialect texts]. Edmonton–Lviv–Niu-Iork–Toronto. S. I–KhVI (іn Ukrainian).

Hrytsenko, Pavlo, 2000. Tekst yak prostir vyiavu dialektnykh [The text as a space of manifestation of dialectal phenomena]. In: Zbirnyk linhvistychnykh prats [Collection of Linguistic Works]: do 60-richchia prof. O. A. Kolesnykova. Izmail. S. 9–15 (іn Ukrainian).

Huivaniuk, Nina – Rusnak, Nataliia 2003. Dialektnyi tekst yak linhvo-kohnityvna odynytsia [Dialect text as a linguistic-cognitive unit]. Ukrainska mova [Ukrainian Language]. № 2 (7). S. 102–110 (іn Ukrainian).

Moisiienko Viktor – Hrymashevych Halyna, uporiadn. 2018. Yednist u riznomanitnosti. Polishchuky. Navchalno-metodychnyi posibnyk [Unity in diversity. Polishchuks Educational and methodological manual]. Zhytomyr (іn Ukrainian).

Kobyrynka, Halyna, 2015. Dialektnyi tekst yak dzherelo doslidzhennia naholoshennia osobovykh zaimennykiv [Dialect text as a source of research on accentuation of personal pronouns]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 166–175 (іn Ukrainian).

Kovalenko, Nataliia, 2015. Formuvannia dialektnoi tekstoteky: problemy informatsiinoi dostatnosti [Forming a dialect text library: problems of information sufficiency]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 190–199 (іn Ukrainian).

Kolesnykov, Andrii, 2012 Dialektnyi dyskurs yak ob’iekt sposterezhennia hramatychnoi semantyky [Dialect discourse as an object of observation of grammatical semantics]. In: Semantyka movy i tekstu: Materialy XI Mizhnarodnoi konferentsii (m. Ivano-Frankivsk, 26–28 veresnia 2012 roku) [Semantics of language and text: Materials of the XI International Conference]. Ivano-Frankivsk. S. 240–244 (іn Ukrainian).

Kolesnykov, Andrii, 2015 Dialektni teksty yak dzherelo informatsii pro genezu i dynamiku ukrainskykh pivdennobessarabskykh hovirok [Dialect texts as a source of information about the genesis and dynamics of Ukrainian South Bessarabian dialects]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 200–217 (іn Ukrainian).

Koliesnik, Larysa, 2015. Katehoriia otsinky u prostori dialektnoho [Evaluation category in the space of dialect]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 218–227 (іn Ukrainian).

Lesiuk, Mykola, 2015. Dialektnyi tekst yak zasib prezentatsii hramatychnykh form chastyn movy [Dialect text as a means of presentation of grammatical forms of parts of speech]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 259–270 (іn Ukrainian).

Lytvynenko, Yana, 2015. Tekstovyi suprovid u roboti eksploratora za prohramoiu [Text support in the work of the explorer by the program]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 271–287 (іn Ukrainian).

Martynova, Hanna, 2015. Dialektnyi tekst yak pidgruntia klasyfikatsii hovirok [Dialect text as a basis for the classification of speech]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 288–299 (іn Ukrainian).

Nykonchuk, M. V., 2012. Pravoberezhnopoliski hovirky v linhvoheohrafichnomu vysvitlenni [Pravoberezhnopoli dialects in linguistic and geographical coverage]. Zhytomyr [іn Ukrainian].

Poistohova, Maryna, 2015. Dialektnyi tekst yak dzherelo vyvchennia motyviv nominatsii [Dialect text as a source of study of nomination motives]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 312–317 (іn Ukrainian).

Romanyna, Iryna 2010. Tekst yak dzherelo doslidzhennia dialektnoho movlennia halychan i polishchukiv [The text as a source of research on the dialectal speech of Galicians and Poleschuks]. Volyn-Zhytomyrshchyna: istoryko-filolohichnyi zbirnyk z rehionalnykh problem [Volyn-Zhytomyr region. Historical and Philological journal on regional problems]. Vyp. 2 (II). S. 229–234 (іn Ukrainian).

Riabets, Liudmyla 2015. Dialektnyi tekst – vazhlyve navchalne dzherelo v kursi «Ukrainska dialektolohiia» [Dialect text is an important educational source in the course "Ukrainian dialectology"]. Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 332–336. (іn Ukrainian).

Tyshchenko, Tetiana 2015. Linhvoheohrafichnyi pidkhid do reprezentatsii dialektnoho tekstu [A linguogeographical approach to the representation of a dialect text]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 377–383 (іn Ukrainian).

Shcherbyna, Tetiana 2015. Tekstova reprezentatsiia pryimennykovoi systemy pivdennoi zony serednonaddniprianskoho dialektu [Textual representation of the prepositional system of the southern zone of the Middle Transnistrian dialect]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 464–479 (іn Ukrainian).

Yastremska, Tetiana 2015. Dynamika dialektnykh yavyshch u teksti [Dynamics of dialect phenomena in the text]. In: Dialekty v synkhronii ta diakhronii: tekst yak dzherelo linhvistychnykh studii [Dialects in synchrony and diachrony: text as a source of linguistic studies]. Kyiv. S. 480–492 (іn Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2022-12-27

Номер

Розділ

Дослідження