Варіативність кінцевого «l» в аудіокнигах із текстами угорських говорів Словаччини

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2022-2-71-84

Ключові слова:

кінцеве «l», Bihalbocs, аудіокниги з текстами угорських говорів Словаччини, діалектні тексти, карти діалектів

Анотація

Записані з допомогою діалектологічного програмного забезпечення «Bihalbocs» були видані під назвою «Аудіокнига угорських говорів». Книга перетворилася в серію, яка наразі налічує 16 частин. Перевагою програмного забезпечення, вико­рис­таного в аудіокнигах, є те, що зафіксований текст під’єднаний до оригінального звукового файлу, тобто синхронізований із точністю до долі секунди. Клацнувши на будь-яку точку тексту, ми можемо в будь-який момент прослухати зафіксовані діалектні дані, частини тексту без того, щоби шукати і відкривати аудіофайли, а по­тім у них ще шукати відповідну частину. Із застосуванням цього технічного при­йому були створені перші три «Аудіокниги із текстами угорських говорів Словач­чини», які вміщують діалектні тексти з трьох більших територій/регіонів. У першій частині публікації представлено шлях від проєктування до створення мульти­медій­ної бази даних, у наступній – коротко представлена кожна аудіокнига окремо, включно з її структурою. Далі у статті йдеться про можливості створення карти, яка базується на квантитативному аналізі бази даних говорів, створеної на основі запи­саних матеріалів. Цей комп’ютерний діалектологічний аналіз працює двома спосо­бами: по-перше, з допомогою автоматичної пошукової функції без попереднього дослідницького групування; а по-друге, з допомогою пошуку із анотацією даних. Цифрові процеси не тільки заощаджують роботу та час дослідника, а й уможливлю­ють значно детальніший діалектологічний аналіз. Застосований квантитативний аналіз концентрується на певних явищах, які стосуються системи фонем, їх частоти, а також реалізації. У статті представлено, як на основі даних аудіокниг вимальо­вуються чіткі територіальні характеристики стосовно окремих явищ. У статті проаналізовано наявність, випадання, а також редукцію кінцевого «l» в залежності від фонетичного розташування та довготи голосного перед «l» на матеріалі 34 діалектних текстів, записаних у 27 місцях і включених до цієї серії. У статті для ілюстрації також використано розроблені з допомогою програми «Bihalbocs» карти, які розкривають варіативність кінцевого «l» на матеріалі діалектних текстів аналізованих угорських говорів Словаччини.

Біографія автора

Карой ПРЕШІНСЬКІ, Нітрянський університет Констянтина Філософа

PhD., Нітрянський університет Констянтина Філософа, факультет вивчення Центральної Європи, Інститут угорської мови та літератури, ад’юнкт університету, Словаччина

Посилання

Balogh Lajos, 1968. A szótagzáró l kérdéséhez [For the syllable-final l question]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 64/3: 355–361. o. (In Hungarian).

Borbély Anna – Vargha András, 2010. Az l variabilitása öt foglalkozási csoportban – kutatások a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú beszélt nyelvi korpuszban [Variability of l in five profession groups – research in the spoken language corpus of the Budapest Sociolinguistic Interview]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 106/4: 455–470. o. (In Hungarian).

Gál Noémi, 2013. Az l kiesése mint nyelvi változó a Vöő István-féle hangoskönyvben [The droput of l as a linguistic variable in István Vöő's audiobook]. In: Kontra Miklós – Németh Miklós – Sinkovics Balázs szerk. Elmélet és empíria a szociolingvisztikában: Válogatás a 17. Élőnyelvi Konferencia – Szeged, 2012. augusztus 30. - szeptember 1. – előadásaiból [Theory and empirics in sociolinguistics: Selection from the presentations of the 17th Sociolinguistic Conference – Szeged, August 30 – September 1, 2012]. Budapest: Gondolat Kiadó. 402–416. o. (In Hungarian).

Hajdú Mihály és mtsai., 2005–2009. Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv I–IX. HTML-formátumú multimédiás CD-ROM sorozat [Hungarian Dialectal Talking Book I–IX. A series of multimedia CD-ROMs in HTML format]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszéke. (In Hungarian).

Hajdú Mihály – Kázmér Miklós, 1974. Magyar nyelvjárási olvasókönyv [Hungarian dialectal reader]. Budapest: Tankönyvkiadó. (In Hungarian).

Imre Samu, 1965. A szótagzáró l a felsőőri nyelvjárásban [The syllable-final l in the dialect of Felsőőr]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 66/3: 368–734. o. (In Hungarian).

Imre Samu, 1971. A mai magyar nyelvjárások rendszere [The system of contemporary Hungarian dialects]. Budapest: Akadémiai Kiadó. (In Hungarian).

Kiss Jenő, 1968. A szótagzáró l a rábaközi Mihályiban [The syllable-final l in the dialect of Mihályi in Rábaköz]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 64/3: 361–364. o. (In Hungarian).

Kiss Jenő szerk., 2001. Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Budapest: Osiris Kiadó. (In Hungarian).

Menyhárt József – Presinszky Károly – Sándor Anna, 2009. Szlovákiai magyar nyelvjárások. Egyetemi tankönyv [Slovakia Hungarian dialects. University textbook]. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. (In Hungarian).

Presinszky Károly, 2017–2021. Szlovákiai Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv I–III. [Slovakia Hungarian Dialectal Talking Book I–III]. Nyitra: Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara. (In Hungarian).

Sándor Anna, 2004. A Nyitra-vidéki magyar nyelvjárások atlasza [Atlas of Hungarian dialects in the Nitra region]. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. (In Hungarian).

Vargha Fruzsina Sára, 2007. A magyar nyelvjárási hangoskönyv és elemzési lehetőségei [Hungarian dialectal talking book and his analysis options]. In: Zelliger Erzsébet szerk. 2007. Nyelv, területiség, társadalom. A 14. Élőnyelvi Konferencia (Bük, 2006. október 9–11.) előadásai [Language, territoriality, society. Presentations of the 14th Sociolinguistic Conference (Bük, 9–11 October, 2006)]. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság. 429–443. o. (In Hungarian).

Vargha Fruzsina Sára szerk., 2016–2018. Magyar Nyelvjárási Hangoskönyv X–XVI. Részletek a MNyA. 1960 és 1964 között készült hangfelvételeiből [Hungarian Dialectal Talking Book X–XVI. Excerpts from audio recordings of the Hungarian dialect atlas made between 1960 and 1964]. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. (In Hungarian).

Vékás Domokos, 2007. Számítógépes dialektológia [Digital dialectology]. In: Guttmann Miklós – Molnár Zoltán szerk. V. Dialektológiai szimpozion. (Szombathely, 2007. augusztus 22–24.) [5th Dialectological Symposium. Szombathely, 22–24 August, 2007]. Szombathely: Berzsenyi Dániel Főiskola. 289–293. o. (In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Дослідження