Кордон як фактор розбіжностей у мові сейкейських поселень Нижнього Дунаю

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2022-2-107-123

Ключові слова:

сейкеї Буковини, сейкеї Нижнього Дунаю, угорці Воєводина, двомовність, фактори, що впливають на мову

Анотація

У 1883 році Південний Банат у межах Австро-Угорської монархії входив до складу історичної Угорщини. Саме тоді сюди було переселено понад 3000 буковинських сейкеїв, а на Нижньому Дунаї були засновані поселення Скореновац (Székelykeve), Іваново (Sándoregyháza) та Войловица (Hertelendyfalv). Предки буковинський сей­кеїв втекли до Молдови після різанини в Мадейфалві, а наприкінці ХVІІІ століття проживали в кількох селах Буковини – Istensegíts, Fogadjisten, Hadikfalva, Józseffalva та Andrásfalva. 1 грудня 1918 південні території Угорщини перейшли до новостворе­ного Королівства сербів, хорватів і словенців. Після підписання Тріанонського мирного договору сейкеї з Нижнього Дунаю стали громадянами нової держави. У ХХІ столітті після низки історичних подій ця територія (з 2006 року) ввійшла до складу Республіки Сербія. Поряд із сейкеями в Іваново (Sándoregyháza) потрапили німці та болгари, а в Скореновац (Székelykevec) – угорці, німці та болгари, у Войловицу (Hertelendyfalva, сьогодні це район міста Панчево) – німці та словаки. Німців після Другої світової війни виселили. Починаючи з 1960-х років, у всіх трьох населених пунктах спостерігалася тенденція виїзду частини населення (переважно в Західну Європу, але були приклади переїзду й до Австралії). Крім цього, привабли­вими з точки зору роботи були й навколишні великі міста. У публікації зроблено спробу дослідження даних, пов’язаних із мовою корінного сейкейського населення в поселеннях Нижнього Дунаю. Вихідною точкою дослідження було з’ясувати, до яких мовних змін призвело відокремлення внаслідок Тріанонського мирного договору. У Войловиці Ольга Пенавін з колегами вже у 1950-х роках розпочали збір діалектологічного матеріалу, згодом подібні дослідження відбувалися і в інших двох селах. Із публікацій 1970-х та 1980-х років дізнаємося про вплив, крім угорської, також державної мови. У статті проведено порівняння угорської мови із буковин­ським корінням, якою говорять на Нижньому Дунаї, із іншими мовами буко­винського походження. Таким чином, зроблено висновок, що тріанонський кордон став фактором розбіжностей/розходжень у мові буковинських сейкеїв, що оселилися в Угорщині та Румунії. У наш час на мову угорців, що проживають у меншості, найбільший вплив має державна мова, зокрема, і на мову угорців, які мешкають в Румунії та Сербії. У статті проаналізовано мовні дані згаданих вище трьох населених пунктів на Нижньому Дунаї. Ці дані свідчать про вплив державної мови і засвідчують відмінності у порівнянні з мовами інших груп.

Біографія автора

Гелен ПАЛ, Науково-дослідний інститут угорської мови

Науково-дослідний інститут угорської мови, Науково-дослідний центр мовного планування, науковий співробітник Угорщина

Посилання

Arel, Dominique 2015. A népszámlálásokban megjelenő nyelvi kategóriák: vissza- vagy előretekintés? [The original title: Census and Identity. The Politics of Race, Ethnicity, and Language in National Censuses]. REGIO 23. évf. 3. szám. 5–45. o. (In Hungarian).

Balogh Lajos, 2001. A nyelvjárásszigetek [The dialect islands]. In: Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Budapest: Osiris Kiadó. 316–324. o. (In Hungarian).

Beszédes Valéria, 2005. Szőcs Boldizsár életútja [Boldizsár Szőcs’ walk of life]. In: Sërëgek szárnyán. Szőcs Boldizsár meséi [On the wing of troops. Boldizsár Szőcs’s folk-tales]. Beszédes Valéria gyűjtötte és az utószót írta. Életjel könyvek 115. (In Hungarian).

Fazekas Tiborc, 1979. Archaikus és neológ vonások Hertelendyfalva (Vojlovica) mai magyar nyelvjárásában. [Archaic and neolog features in the dialect of Hertelendyfalva (Vojlovica) in these days]. Magyar Nyelv [Hungarian Language] 75. évf. 3. szám. 355–362. o. (In Hungarian).

Galambos Tibor, 2008. Székelykeve (Skorenovac) [Székelykeve (Skorenovac)]. Kiadja a Székelykevei Helyi Közösség – LO Press Kovin. (In Hungarian).

Göncz Lajos, 1999. A magyar nyelv Jugoszláviában (Vajdaságban) [The Hungarian language in Yugoslavia (in Vojvodina)]. A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén (II). Budapest–Újvidék: Osiris Kiadó – Fórum Könyvkiadó – MTA Kisebbségkutató Műhely (In Hungarian).

Kiss Jenő, 2001. A kisebbségi anyanyelvoktatás [Mother tongue teaching in minority]. In: Kiss Jenő szerk. Magyar dialektológia [Hungarian dialectology]. Budapest: Osiris Kiadó, 153–156. o. (In Hungarian).

Kiss Jenő, 2014. A nyelvjárások visszaszorulása – okok és okozatok [Retreat of dialects – reasons and effects]. In: Gróf Annamária – N. Császi Ildikó – Szoták Szilvia szerk. Sokszínű nyelvészet – nyelvi sokszínűség a 21. század elején. Írások Kolláth Anna tiszteletére [Multicolour linguistics – linguistic variegation at the beginning of the 21st century. Writings in honor of Anna Kolláth]. Budapest–Alsóőr: Tinta Könyvkiadó – Umiz – Imre Samu Nyelvi Intézet, 175–181. o. (In Hungarian).

Kiss Jenő, 2017. A nyelvjárások [The dialects]. In: Tolcsvai Nagy Gábor szerk. A magyar nyelv jelene és jövője [The present and the future of Hungarian language]. Budapest: Gondolat Kiadó, 199–221. o. (In Hungarian).

Nagy Sívó Zoltán, 1999. Bukovina, mit vétettem? [Bukovina, what did I do?]. Újvidék: Forum Könyvkiadó (In Hungarian).

Nagy Sívó Zoltán, 2003. A főváros árnyékában. A vojlovicai székelyekről, másodízben [In the shadow of the capital. About Székelys of Vojlovica, second time]. Újvidék: Forum Könyvkiadó (In Hungarian).

Pál Helén, 2020. A bukovinai székelyek nyelvjárása [The dialect of Székelys of Bukovina]. Doktori disszertáció. Magánkiadás. (In Hungarian).

Penavin Olga, 1972. Néhány szó a jugoszláviai székelytelepekről – különös tekintettel Székelykevére – (Skorenovac) [Some words about the Székely settlements of Yugoslavia – with particular regard to Székelykeve – (Skorenovac)]. A Novi Sad-i Bölcsészeti kar Évkönyve XV/2. évfolyam (1972). 743–759. o. (In Hungarian).

Penavin Olga – Matijevics Lajos, 1978. A jugoszláviai székelytelepek nyelvatlasza [Dialect atlas of Székely settlements of Yugoslavia]. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (In Hungarian).

Penavin Olga – Matijevics Lajos, 1980. Székely szójegyzék [Székely glossary]. Újvidék: Magyar Nyelv, Irodalom és Hungarológiai Kutatások Intézete (In Hungarian).

Péntek János – Benő Attila, 2020. A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) [The Hungarian language in Romania (in Transylvania)]. Szerkesztette Kontra Miklós. Budapest – Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, Gondolat Kiadó (In Hungarian).

Sebestyén Ádám, 1989. A bukovinai székelység tegnap és ma [Székelys of Bukovina yesterday and today]. Szekszárd: Kiadja a Tolna Megyei Könyvtár. (In Hungarian).

Thomka Viktor, 1939. Egy al-dunai székely község szociográfiája [Sociography of a Székely settlement of Lower Danube]. Testvériség [Brotherhood], 1939. év. II. évf. 7–13. szám. http://adattar.vmmi.org/cikkek/16932/hid_2001_11-12_18.pdf (letöltés ideje: 2021. november 11., In Hungarian).

URL1: Kincsesládánk – Székelykeve [Our treasure chest - Székelykeve] 2018.09.01. (A Pannon RTV műsora.) https://pannonrtv.com/tv/kincsesladank/kincsesladank-szekelykeve-20180901 (letöltés ideje: 2021. december 4.)

URL2: Bukovinai székelyek az Al-Duna mentén [Szeklers of Bukovina along the Danube]. 2016. november 16. (A budapesti Polgárok Háza „A magyarság peremvidékei” című évadában – a gyimesi és moldvai csángók után – a bukovinai székelyeket mutatja be.) https://www.youtube.com/watch?v=x9ObuW4PXFc (letöltés ideje: 2021. december 4.)

URL3: Petőfi Sándor Program [Sándor Petőfi Program].

https://www.petofiprogram.hu/petofi-sandor-program (2021. november 28.)

URL4: Kincsesládánk – Hertelendyfalva [Our treasure chest - Hertelendyfalva] 2017.12.02. (A Pannon RTV műsora.)

https://pannonrtv.com/tv/kincsesladank/kincsesladank-hertelendyfalva (letöltés ideje: 2021. december 4.)

URL5: Fényképkiállítással ünnepelték az anyanyelv nemzetközi napját Sándoregyházán [International Mother Tongue Day was celebrated with a photo exhibition in Sándoregyháza] 2021.02.22. (A Pannon RTV műsora.)

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/fenykepkiallitassal-unnepeltek-az-anyanyelv-nemzetkozi-napjat-sandoregyhazan (letöltés ideje: 2021. december 4.)

URL6. Közügyek. A Pannon RTV hírháttér műsora [Public affairs. News background program of Pannon RTV]. 2021.03.19. (A Magyar gyerekek a szórványban. Tudnak-e, akarnak-e anyanyelvükön tanulni? A téma kezdete a videón: 26:37.) https://pannonrtv.com/tv/kozugyek/kozugyek-20210319 (letöltés ideje: 2021. december 4.)

Опубліковано

2022-12-28

Номер

Розділ

Дослідження