Семантико-синтаксичний потенціал синкретичних підрядно-сурядних сполучників (на матеріалі творів В. Шевчука)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-133-150

Ключові слова:

підрядно-сурядні сполучники, пояснювально-виокремлювальні, акцентовано-виокремлювальні, пояснювально-з’ясувальні, часово-зіставні, умовно-зіставні, допустово-протиставні, твори Валерія Шевчука

Анотація

Статтю присвячено аналізові семантико-синтаксичного потенціалу синкретичних сполучників підрядності-сурядності в ідостилі Валерія Шевчука.

Простудійовано специфіку синкретизму сполучних засобів на матеріалі творів «Дім на горі», «На полі смиренному», «Око прірви», «Початок жаху», «Привид мертвого дому», «Три листки за вікном». Вагомою для нашого дослідження стала класифікація синкретичних сполучних засобів Л. В. Шитик, розроблена на основі типології сполучників К. Г. Городенської.

Досліджено функційний потенціал виокремлених сполучників підрядності-сурядності як маркерів семантико-синтаксичних відношень у синкретичних складних реченнях. Схарактеризовано прикметні ознаки таких семантичних розрядів аналізованих сполучників: пояснювально-виокремлювальних, акцентовано-виокремлювальних, пояснювально-з’ясувальних, часово-зіставних, умовно-зіставних, допустово-протиставних.

Різновиди сполучників співвіднесені з двома типами синкретичних складних речень: підрядними за формою і сурядними за значенням (пояснювальний і зіставлювальний підтипи) та підрядно-сурядними за формою і значенням (допустово-протиставний підтип). З’ясовано аналогійні семантико-синтаксичні відношення для парцельованих конструкцій. У синтаксичному варіанті простого ускладненого речення аналізовані сполучники витлумачені як маркери відокремленості другорядних членів речення та однорідності зв’язку між членами речення. Визначено граматичні й семантико-синтаксичні особливості авторського стилю в межах досліджуваної теми.

Приклади з творів письменника підтвердили активність функціювання кожної з підгруп сполучників підрядності-сурядності та особливості їх семантико-синтаксичного вияву. Серед пояснювально-виокремлювальних сполучників найактивніше вживаним є зокрема, з-поміж акцентовано-виокремлювальних – особливо, у межах пояснювально-з’ясувальних – а саме, часово-зіставних, умовно-зіставних – тоді як, коли …то, допустово-протиставних – хай …але, хоч …але. Визначено кількісні показники частотності вживання кожного сполучного засобу. Найменш представлена у творах В. Шевчука підгрупа акцентовано-виокремлювальних сполучників, найчисельнішою є група допустово-протиставних.

Біографія автора

Наталія Маслюк, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірантка кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

Посилання

Veselska, Halyna, 2014. Novi yavyshcha u funktsionuvanni suryadnykh spoluchnykiv v ukrayinskii movi kintsia XX – pochatku XXI st. [New phenomena in the functioning of conjunctive conjunctions in the Ukrainian language of the late XX – early XXI centuries]. Zhytomyr : Vydavnytstvo ZhDU. http://eprints.zu.edu.ua/15555/ (In Ukrainian).

Vykhovanets, Ivan — Horodenska, Kateryna, 2004. Teoretychna morfolohiya ukrayinskoyi movy : Akademichna hramatyka ukrayinskoyi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language : Academic grammar of the Ukrainian language]. Kiyv : Universytetske vydavnytstvo «Pulsary». http://irbis-nbuv.gov.ua/ulib/item/UKR0000844 (In Ukrainian).

Horodenska, Kateryna, 2007. Hramatychnyi slovnyk ukrainskoi movy : Spoluchnyky [Grammatical dictionary of the Ukrainian language: Connectors]. Kyiv – Kherson : Vydavnytstvo KhDU (In Ukrainian).

Horodenska, Kateryna, 2010. Spoluchnyky ukrainskoi literaturnoi movy [Connectors of the Ukrainian literary language]. Kyiv : Vydavnychyi dim Dmytra Buraho (In Ukrainian).

Zahnitko, Anatolii, 2012. Funktsiino-leksykohrafichna hramatyka sluzhbovosti [Functional and lexicographic grammar of service]. Linhvistychni studii, s. 8—15. https://-docplayer.net/65633559-Ministerstvo-osviti-i-nauki-molodi-ta-sportu-ukrayini-doneckiy-nacionalniy-universitet-lingvistichni-studiyi-zbirnik-naukovih-prac.html ( In Ukrainian)

Zahnitko, Anatolii, 2014. Teoriia hramatyky i tekstu [Theory of grammar and text]. Donetsk : DonNU. https://r.donnu.edu.ua/¬xmlui/¬handle/¬123456789/¬160 (In Ukrainian).

Kadochnikova, Olena, 2016. Riznorivnevi koreliatsii poiasniuvalnykh konstruktsii : formalno-hramatychnyi aspect [Multilevel correlations of explanatory constructions: formal-grammatical aspect]. Naukovi zapysky NaUKMA. Filolohichni nauky (Movoznavstvo), t. 189, s. 34–38. https://ekmair.ukma.edu.ua/-server/api/core/bitstreams/188a9825-e9e7-4667-92ea-97339b95435e/content (In Ukrainian).

Karaman, Stanislav, 2011. Sluzhbovi chastyny movy [Service parts of speech]. In : Karaman, Stanislav ta in. red. Suchasna ukrainska literaturna mova : navch. posibnyk dlia stud. vyshch. navch. zakl [Modern Ukrainian literary language: a textbook for students of higher educational institutions]. Kyiv : Litera LTD, s. 293—298 (In Ukrainian).

Kovtun, Oksana, 2014. Funktsionalno-semantychna koreliatsiia spoluchnykiv i spoluchnykh kompleksiv u suchasnii ukrainskii literaturnii movi [Functional-semantic correlation of connectors and connecting complexes in the modern Ukrainian literary language]. Vinnytsia : VNTU. https://press.vntu.edu.ua/-index.php/vntu/catalog/download/79/135/156-1?inline=1 (In Ukrainian).

Kolomiiets, Lidiia — Maiboroda, Anatolii, 1969. Spoluchnyk [Conjunction]. In : Bilodid, Ivan ta in. ed. Suchasna ukrainska literaturna mova : morfolohiia [Modern Ukrainian literary language: morphology]. Kyiv : Naukova dumka (In Ukrainian)

Masliuk, Nataliia, 2021. Semantyko-syntaksychni funktsii synkretychnykh suriadno-pidriadnykh spoluchnykiv (na materiali tvoriv V. Shevchuka) [Semantic-syntactic functions of syncretic subordinate-coordinate conjunctions (on the material of V. Shevchuk’s novel’s)]. Movoznavchyi visnyk. Vyp. 30, s. 105–113. https://ling-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4550/4816 (In Ukrainian).

Khrystianinova, Raisa, 2013. Formalno-hramatychna i semantyko-syntaksychna typolohiia skladnopidriadnykh rechen [Formal-grammatical and semantic-syntactic typology of complex sentences]. Kyiv : Instytut ukrainskoi movy NAN Ukrainy (In Ukrainian).

Shytyk, Liudmyla, 2014. Synkhronna perekhidnist syntaksychnykh odynyts v ukrainskii literaturnii movi [Synchronous transitivity of syntactic units in the Ukrainian literary language]. Cherkasy : vydavets Chabanenko Yu. A. (In Ukrainian).

Yasakova, Nataliia, 2001. Hramatychna semantyka analitychnykh spoluchnykiv pidriadnosti u strukturi skladnoho rechennia [Grammatical semantics of analytical conjunctions of subordination in the structure of a complex sentence]. Kyiv : Nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova. https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/6515 (In Ukrainian).

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження