Про деякі вірші Шандора Петефі з погляду учня. Мозаїки з дослідження аналізів художніх творів учнями

Автор(и)

  • Іштван Г. Товт Філософський факультет Карлового університету

DOI:

https://doi.org/10.58423/2786-6726/2023-2-166-187

Ключові слова:

викладання літератури орієнтованого на художній твір чи на його сприймання, поетичний текст, літературно-історичний та літературно-естетичний підхід, ставлення автора/творця, використання теоретичних понять літератури та мистецтва, словотворення, структура поетичного слова, абзац, повне речення, одиниця речення, аналіз структури та стилю

Анотація

У статті ідеться про те, що навчальні плани з’являються та зникають, слідом за ними час від часу ми можемо бачити застарілі, потім оновлені, а також нові підручники. Це відбувається завдяки реформам та сучасному підходу до вивчення літератури. Тим часом, знову і знову виринає дискусія про викладання літератури, орієнтованого на художній твір та на його сприймання учнями. Наголошено на тому, що дане дослідження вносить свій вклад саме до цього дискурсу, проливаючи світло на зв’язок між поняттями, що знаходяться в центрі дискусії, і які навіть можна назвати протилежними. Зазначено, що дослідження входить у цей дискурс у тій точці, коли ступінь розуміння прочитаного та зустріч учня з поетичними текстами як ліричними суб’єктами стають керівним принципом на уроках літератури. З цим професійно-педагогічним розмірковуванням пов’язана презентація фактів, даних і співвідношень аналізів художніх творів двадцяти учнів 7-го класу села Келебія, що знаходиться в Південній Угорщині, з метою допомогти викладати та вивчати літературу як навчальний предмет.

Біографія автора

Іштван Г. Товт, Філософський факультет Карлового університету

кандидат філологічних наук (CSc), доцент, член зовнішнього органу Угорської академії наук. Філософський факультет Карлового університету, Прага; Мовна школа «Coventry House– NovoSchool», Будапешт

Посилання

Adamikné Jászó Anna, 1994. A szövegértő olvasás fejlesztése [Developing reading comprehension]. In: Nagy Attila (szerk.): Olvasásra nevelés és pedagógusképzés (HUNRA-konferenciák előadásai) [Reading education and teacher training (Presentations from HUNRA conferences)]. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. (In Hungarian).

Békési Imre, 1982. Szövegszerkezeti alapvizsgálatok. [Basic tests on text structure]. Budapest, Akadémiai Kiadó. (In Hungarian).

B. Fejes Katalin, 1981. Egy korosztály írásbeli nyelvhasználatának alakulása. [Trends in the written language use of an age group] Budapest, Tankönyvkiadó. (In Hungarian).

Csúri Károly, 1985. Az egyszerű formák szemiotikája. [The semiotics of simple forms] In: Bernáth Árpád – Csúri Károly. József Attila Tudományegyetem, Szeged. (In Hungarian).

Deme László, 1971. Mondatszerkezeti sajátosságok gyakorisági vizsgálata.[Frequency analysis of sentence structure features] Budapest, Akadémiai Kiadó. (In Hungarian).

Deme László, 1979. A szöveg alaptermészetéről.[About the basic nature of the text] In: Szathmári István – Várkonyi Imre (szerk.): A szövegtan az oktatásban és a kutatásban.[Textology in education and research] Budapest, Tankönyvkiadó. (In Hungarian).

Dobóné Berencsi Margit, 1977. Irodalmi érdeklődés – anyanyelvi műveltség (a szóképek tükrében) [Literary interest - literacy in the mother tongue (in the light of word pictures)] Hevesi Művelődés, Eger. (In Hungarian).

Halász László, 1972. Adalékok a műértékelő tevékenység pszichológiai kutatásához. [Contributions to psychological research on art appreciation.] Budapest, Akadémiai Kiadó. (In Hungarian).

Hangay Zoltán, 1991. A szövegfajták.[The text types] In: A. Jászó Anna (főszerk.): A magyar nyelv könyve.[The Hungarian language book.] Budapest, Trezor Kiadó.(In Hungarian).

Hankiss Elemér, 1985. Az irodalmi mű mint komplex modell.[The literary work as a complex model] Magvető Könyvkiadó, Budapest. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1994. Irodalmi felkészültség (Fejlesztési követelmények).[Literary preparedness (Development requirements)] Társszerző: Gálosné Szűcs Emília. Iskolakultúra, Budapest. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1997. „Az olvasás: fölfedezés” – Egy korosztály irodalomértésének alakulása (Kandidátusi értekezés).["Reading: discovery" - The development of literary comprehension in an age group (Candidate thesis)] (Témavezető: dr. A. Jászó Anna). Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1998. Hetedhét határban (Irodalmi feladatgyűjtemény 10–11 éves olvasóknak) [In the seventh border (Literary exercises for readers aged 10-11)]. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió (In Hungarian).

H. Tóth István, 1998. Régmúlt kövei között (Irodalmi feladatgyűjtemény 12–13 éves olvasóknak) [Among the stones of the past (Literary exercises for 12-13 year old readers)]. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1999. Legendák nyomában (Irodalmi feladatgyűjtemény 11–12 éves olvasóknak) [In the footsteps of legends (Literary exercise book for 11-12 year old readers)]. Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1999. Jelek az úton (Irodalmi feladatgyűjtemény 13–14 éves olvasóknak) [Signs on the road (Literary exercise book for readers aged 13-14)] Szeged, Mozaik Oktatási Stúdió. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1999. Egy tanulói fogalomhasználatot elemző vizsgálat témája és tanulságai [Themes and lessons from a study analysing students' use of concepts]. Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers],. (In Hungarian).

H. Tóth István, 1999. Utak a művek elemzéséhez [Ways to analyse the works] Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers], Szeged. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2000. Radnóti Miklós összehasonlítással elemzett versei tanulói műismertetésekben [Comparative analysis of Miklós Radnóti's poems in students' literary studies]. Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers],. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2001. Irodalom-, művészetelmélet és könyvtárhasználat az irodalompedagógiában [Literature, art theory and library use in literary education]. Magyartanítás, Budapest. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2001. Csokonai-versek olvasása közben (Egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága. 1. rész) [Reading Csokonai's poems (Some lessons from a field study. Part 1)]. Módszertani Közlemények [Methodological Papers], Szeged. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2002. Petőfi-versek olvasása közben (Egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága. 2. rész) [Reading Petőfi poems (Some lessons from a field study. Part 2)] Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers]. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2002. Ady-versek olvasása közben (Egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága. 3. rész) [Reading Ady poems (Some lessons from a field study. Part 3).] Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers]. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2002. József Attila-versek olvasása közben (Egy szakszómező-kutatás néhány tanulsága. 4. rész) [Reading Attila József's poems (Some lessons from a field study. Part 4)]. Szeged, Módszertani Közlemények [Methodological Papers] (In Hungarian).

H. Tóth István, 2007. A szövegvilág-kutatás néhány újabb eredménye [Some recent results from text-world research] In: Kiss Éva (szerk.): Pedagógián innen és túl [Inside and beyond pedagogy],(Zsolnai József 70. születésnapjára). Pannon Egyetem BTK – Pécsi Tudományegyetem FEEK, Pápa–Pécs. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2011. Tanulók fogalomhasználata műelemzésekben (Egy kutatás tapasztalataiból) [Learners' use of concepts in art analysis (From a research experience)] Közoktatás (A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség lapja), Beregszász. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2015. „Nem fecske módra…” Az olvasmánymegértés fejlesztése – Kézikönyv nemcsak tanítók és magyartanárok számára ["Not in a Swallow's Way..." Developing Reading Comprehension - A handbook not only for teachers and teachers of Hungarian.] Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász. (In Hungarian).

H. Tóth István, 2021. Barangolás a stílus és a stilisztika világában (Tanári feladatgyűjtemény és kézikönyv a stilisztika évfolyamfüggetlen tanításához) [Exploring the world of style and stylistics (Teacher's Exercise Book and Handbook for Teaching Stylistics in a Grade-Independent Setting)]. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsa, Beregszász. (In Hungarian).

Kádárné Fülöp Judit, 1990. Hogyan írnak a tizenévesek? (Az IEA fogalmazásvizsgálata Magyarországon.) [How do teenagers write? (IEA Composition Survey in Hungary.)] Akadémiai Kiadó, Budapest. (In Hungarian).

Nagy Attila, 1985. A felső tagozatosok olvasási szokásairól. In: Dán Krisztina (szerk.): Tanulmányok a 14 éven aluli gyermekek olvasásra neveléséről [On the reading habits of upper secondary school students. In: Studies on reading education for children under 14 years of age]. Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, Budapest. (In Hungarian).

Petőfi S. János, 1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés [Text, text analysis, literary analysis]. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest. (In Hungarian).

Tolcsvai Nagy Gábor, 1994. A szöveg világa [The world of text]. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. (In Hungarian).

Downloads

Опубліковано

2023-12-16

Номер

Розділ

Дослідження